Visie 2030: Samen bouwen aan de gehandicaptenzorg

Hoe ziet de gehandicaptenzorg eruit in 2030? Wat de VGN betreft anders dan nu en daar praten we graag met u over door. In de afgelopen periode hebben we samen met een aantal van uw collega’s (dreamteam*), mensen met een beperking, ouders, verwanten en stakeholders gebrainstormd over een gemeenschappelijke droom voor de gehandicaptenzorg: een Nederland dat toegankelijk en vriendelijk is voor mensen met een beperking zodat zij een betekenisvol eigen leven kunnen leiden en gewoon meedoen. Ongeacht de zwaarte van de beperking.

Mogen we onszelf bij u uitnodigen om met u door te praten over het concept van de Visie 2030?  

We willen de ideeën die we hebben rondom onze droom graag met u bespreken en kennis en ervaringen/voorbeelden bij u ophalen. Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking een betekenisvol eigen leven kunnen leiden en gewoon meedoen? Wat ons betreft richten we ons niet alleen op mensen met een beperking, maar ook op hun sociale omgeving waaronder familie en vrienden. Want juist zij hebben veel te bieden; niet alleen richting de mensen met een beperking, maar ook richting de zorgprofessionals.  

We willen een maatschappelijke beweging starten 

We willen onze vereniging nadrukkelijker positioneren als een maatschappelijke beweging; het sociaal ondernemerschap verder vormgeven in en met de samenleving; het perspectief dat technologie biedt verzilveren; én een impuls geven aan een levenlang kunnen leren en ontwikkelen, van zowel mensen met een beperking als hun netwerk en de professionals. 

Volgens ons is dat niet alleen goed voor de mensen met een beperking zelf, maar ook voor de samenleving als geheel. We hebben de samenleving veel te bieden. De ideeën die we daarover hebben ontwikkeld leggen we graag aan u voor. Deelt u onze visie? Doet u mee? 

De urgentie is groot 

Er is veel aanleiding om hierover na te denken. Zelfs als we zouden willen dat de gehandicaptenzorg blijft zoals die nu is, dan zal dat niet gebeuren. Ons huidige zorgsysteem is failliet. We lopen aan tegen veel regels, ingewikkelde financiering en toenemende administratieve lasten. Onze medewerkers kunnen de mensen die zij begeleiden niet altijd de aandacht en persoonlijke ondersteuning geven die zij nodig hebben, hoe graag zij dat ook willen. En bovendien: waar halen we in de toekomst de medewerkers vandaan? Als er niets gebeurt, moet - onder andere vanwege demografische ontwikkelingen - straks één op de vier werknemers in Nederland in de zorg werken. Dat zal natuurlijk niet mogelijk zijn.  
Nog los van de veranderende vraag die ouders aan ons stellen. Welke spiegel houden zij ons voor? Ook wordt de ‘zorgvraag’ steeds complexer. Er is een groeiende groep mensen die in onze complexe samenleving in de problemen raakt. Deze problemen zijn niet louter te herleiden tot een ‘verstandelijke beperking’. Ze vragen om nieuwe vormen van ondersteuning, die niet moeten worden ingeperkt door schotten en indicaties. 

We komen naar u toe 

Bestuurders uit het dreamteam willen graag samen met een ervaringsdeskundige van de LFB bij u op bezoek komen om door te praten over de Visie 2030. We willen het namelijk samen doen: samen ontwikkelen en samen verdiepen. De Visie 2030 heeft betrekking op minstens de gehele sector, de ervaringsdeskundigen, maar ook hun verwanten en de zorgprofessionals. Daarom zou het mooi zijn als u ook hen betrekt bij deze bijeenkomsten, net als OR-leden en cliëntenraden. Ieders input is belangrijk.  

In onderstaand formulier kunt u aangeven wanneer het u past om ons te ontvangen. Vervolgens kunnen we de ontmoeting gezamenlijk voorbereiden. Vanuit het bureau zullen we daarom voorafgaand aan de bijeenkomst contact met u opnemen. 

Bestuurstafels 

Ook organiseren we in april en mei vier bestuurstafels zodat u ook als bestuurders onderling met elkaar hierover in gesprek kunt. We delen de conceptvisie en halen input op voor de verdere verdieping en uitwerking. Want, hoe sterk zou het zijn als we een gedeelde droom kunnen inbrengen bij de kabinetsformatie in 2021? Meer informatie hierover ontvangt u per e-mail. 

Mocht u vragen hebben, dan horen we het graag. U kunt contact opnemen met Sjors de Ruiter, sderuiter@vgn.nl.  

We kijken ernaar uit u te ontmoeten! 

Frank Bluiminck   
Directeur VGN

* Het dreamteam bestaat uit de voorzitter van de VGN, bureaumedewerkers en bestuurders van VGN-leden 

Aanmeldformulier bijeenkomsten