Achtergrond

Wetenschappelijk onderbouwde zorgverbetering

07 mei 2013

Hier zouden de huidige (en nieuwe) consortia als academische werkplaatsen een blijvende rol kunnen spelen, met als doelen enerzijds het bevorderen van evidence-based praktijkinterventies en beleid en anderzijds het versterken van lokaal relevant (probleemgestuurd) onderzoek.

Het onderzoek betreft niet alleen langdurige promotietrajecten, maar ook kortdurende trajecten ter snelle beantwoording van actuele vraagstukken. Elke werkplaats houdt zich bezig met een beperkt aantal thema’s voor onderzoek en zorgverbetering, waarvan andere zorgaanbieders kunnen profiteren, zowel waar het de inhoud als het proces betreft.
Academisering is niet eenvoudig, omdat er verschillende sociale werelden bij betrokken zijn, die alle hun eigen doelstellingen, belangen en veelal vanuit de overheid afgeschotte randvoorwaarden hebben. In het consortium Gezond Ouder (GOUD) hebben wij hiermee tussen 2006 en 2010 systematisch ervaring opgedaan. Wij hebben geleerd dat academisering het volgende vergt: een concreet, door alle partijen gedragen onderzoeksproject of -thema om mee te beginnen, deskundig (project)management, een efficiënte en flexibele onderzoeksinfrastructuur, aanzienlijke maar effectieve investeringen, een goede communicatiestructuur die commitment van alle betrokken partijen bevordert en in stand houdt, evenals tijd, de vaart erin houden en volhouden. De samenwerkingspartners zijn bij voorkeur niet elkaars concurrenten, terwijl persoonlijk commitment van groot belang is: het moet over en weer klikken, uitwisselingen moeten open kunnen zijn. Universitaire medewerkers moeten vergaand openstaan voor het operationele veld, waarbij dubbelaanstellingen goed blijken te werken.
De stap naar noodzakelijk ervaren structurele, continue samenwerking en wetenschappelijk geëvalueerde zorg en beleid is echter nog een zeer grote, die op dit moment wordt gefrustreerd door de versobering van de AWBZ en, naar het zich laat aanzien, het ontbreken van een direct vervolg op het ZonMw-subsidieprogramma.

Prof.dr. Heleen Evenhuis, leerstoel geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten, Erasmus MC
Rotterdam
Marcel Schellart, directeur zorg, Ipse de Bruggen Zwammerdam en voorzitter stuurgroep consortium GOUD.