Hoofdstuk: De rol van de zorgaanbieder

In dit kwaliteitskompas hebben we veel aandacht besteed aan de professionele ontwikkeling van en door professionals. Om kwaliteit te kunnen leveren moeten zij de mogelijkheid hebben om aan hun eigen kwaliteit te werken. Hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor zorgaanbieders, maar het is natuurlijk ook een opdracht aan de professional zelf. Een organisatieklimaat
waarin leren en ontwikkelen vanzelfsprekend is, maakt een wereld van verschil.

In balans

In dit hoofdstuk van het kwaliteitskompas gaan we in op de rol van de zorgaanbieder. We staan stil bij drie onderdelen:

Blijven werken aan kwaliteit

Het doel van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023 – 2028 is blijven werken aan kwaliteit van zorg en het zicht krijgen op kwaliteit. Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het creëren van randvoorwaarden, zodat professionals hun werk goed kunnen doen en zij de mensen aan wie zij zorg en ondersteuning verlenen, centraal kunnen stellen. Aan de ene kant gaat het daarbij om de wat meer formele randvoorwaarden. Aan de andere kant om een cultuur en gedrag.

Formele randvoorwaarden

Cliëntenraden, verwantenraden, ondernemingsraden en ervaringsdeskundigen spelen een heel belangrijke rol in het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Het is daarom belangrijk dat zorgorganisaties deze raden ondersteunen en met hen op structurele basis in gesprek gaan.

Richting professionals hebben de zorgaanbieders meerdere formele verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van ruimte, tijd en geld voor de ontwikkeling van professionals, en voor de ontwikkeling van passende leermiddelen en kennisstrategieën. Professionals, waaronder ook zzp’ers en ander personeel niet in loondienst, worden gestimuleerd om zich aan te sluiten bij een beroepsvereniging en kunnen daarvoor aan hun registratieverplichtingen voldoen.

Professionele standaarden zoals richtlijnen of beroepscodes, geven professionals richting en houvast om kwalitatief goede en verantwoorde zorg te leveren aan mensen met een beperking. De zorgorganisatie heeft een verantwoordelijkheid bij de implementatie van deze standaarden.

Om goed, veilig en zonder hoge werkdruk te kunnen werken, is het voor professionals belangrijk dat ondersteunende diensten goed gefaciliteerd zijn, daarbij gaat het om zowel de personele bezetting als de materiele omgeving. Ook een passend ICT-systeem en elektronische cliëntendossiers zijn onderdeel van een goede ondersteuning voor professionals. Alle professionals die betrokken zijn bij de zorg, kunnen daarin (samen)werken en zorgen voor passende dossiervorming. Een passend ICT-systeem dat ondersteunend is aan het werk van professionals, kan leiden tot administratieve lastenverlichting en het verlagen van de werkdruk van professionals. Zo is er meer tijd beschikbaar voor het leveren van zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking.

Cultuur en gedrag

Zorgaanbieders hebben zowel richting mensen met een beperking en hun verwanten, als richting professionals de verantwoordelijkheid voor een sociaal veilige omgeving, met een positief leefklimaat, goede sfeer en de beschikbaarheid van vertrouwenspersonen voor mensen met een beperking en voor professionals.

Zorgaanbieders hebben ook de verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde omgeving. Het gaat dan om de fysieke omgeving met passend meubilair en (til)hulpmiddelen, maar ook om een veilige omgeving met blijvende aandacht voor hygiëne en infectiepreventie, zodat infectieziekten zoveel mogelijk voorkomen en bestreden worden. Voor zowel mensen met een beperking als voor professionals is het ook van belang om een gezonde leefstijl actief te bevorderen.

Professionals krijgen van zorgaanbieders voldoende ruimte om hun verantwoordelijkheid voor goede zorg te nemen en dragen. Dat gaat het beste in een organisatiecultuur die open en transparant is. Een cultuur waarin gelijkwaardigheid het uitgangspunt is, met ruimte voor zeggenschap, ruimte om fouten te mogen maken en te leren en te verbeteren met elkaar. En waar ruimte is voor meekijken binnen de organisatie bij andere afdelingen, en ook bij andere locaties of organisaties.

Meer informatie

Het volledige Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 PDF kunt u hier downloaden. Via onderstaande links leest u de afzonderlijke bouwstenen en hoofdstukken van het Kwaliteitskompas: