Minder systeemdwang, meer maatwerk

pratende mensen in supermarkt

Schotten tussen wetten zorgen er nog te vaak voor dat mensen met een beperking niet de meest passende ondersteuning krijgen. Vooral als mensen hulpvragen hebben die meerdere levensdomeinen en daarmee ook verschillende wetten raken. Een groep die erg veel last heeft van deze schotten zijn jongvolwassenen (18+) met een licht verstandelijke beperking (LVB). Voor hen ontbreekt het nog te vaak aan integrale ondersteuningsarrangementen. De VGN pleit voor minder systeemdwang en meer maatwerk. Ook ‘over wetten heen’.

De meeste jongeren slagen erin om op eigen kracht, met steun van ouders en hun omgeving een plek in de maatschappij te vinden. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) is dit niet vanzelfsprekend. Vaak spelen meerdere problemen tegelijk: thuis, op school, bij het vinden van werk of huisvesting of met justitie. Zij hebben integrale ondersteuningsarrangementen nodig om de stap naar zo zelfstandig mogelijk wonen, werken en leven te maken. Zo’n integrale aanpak is ook uitgangspunt van de stelselherzieningen in de langdurige zorg, het sociaal domein en het onderwijs, maar de praktijk is nog vaak anders. Voor iedere vraag is er een ander loket. En deze loketten doen een groot beroep op de zelfredzaamheid van jongvolwassenen met LVB. De VGN pleit voor maatwerk over de wetten en levensdomeinen heen.

Ook in de toegang tot hulp schuren systemen nog na de decentralisaties. Bijvoorbeeld voor jonge kinderen met ernstige (meervoudige) beperkingen. Op dit moment verkeren ouders vaak lang in onzekerheid, voordat de juiste zorg is geregeld voor hun zorgintensieve kind.  Bijvoorbeeld omdat jeugdconsulenten van gemeenten (Jeugdwet) en indicatiestellers van het CIZ (voor de Wlz) naar elkaar verwijzen.

Ook is er nog steeds onduidelijkheid over de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor cliënten met psychiatrische problematiek. In de praktijk is het daardoor voor cliënten, met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek niet duidelijk wie de benodigde zorg en ondersteuning bekostigt. Dit is een onwenselijke situatie.

 Knelpunten ziet de VGN ook voor mensen met een beperking met complexe ondersteuningsvragen in de Wmo. Bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel die een tijdje intensieve begeleiding nodig hebben in combinatie met verblijf in een beschermde woonomgeving. Zij krijgen geen toegang tot de Wlz, omdat je daarvoor blijvend 24-uurszorg nodig moet hebben. De passende ondersteuning dient vanuit de Wmo georganiseerd te worden. Gemeenten zijn echter niet altijd bekend met de specifieke zorgbehoefte of geven geen beschikking voor de meest passende hulp. VGN pleit voor passende hulp die goed toegankelijk is en aansluit bij de vraag en situatie van mensen met een beperking, zeker als problemen complex zijn of zich opstapelen.