Nieuws

Aanbevelingen taskforce tbs leiden tot daling behandelduur

08 juli 2015

De taskforce behandelduur tbs, onder voorzitterschap van Bas Eenhoorn, heeft haar opdracht volbracht. De gemiddelde behandelduur van de tbs-maatregel is teruggebracht van ruim 10 naar 8 jaar. Eenhoorn heeft aan zijn opdrachtgevers staatssecretaris Dijkhoff (ministerie van VenJ) en voorzitters Jacobine Geel (GGZ Nederland) en Heleen Dupuis (VGN) bericht dat hij, in samenwerking met de gehele keten, gezorgd heeft voor deze daling van de gemiddelde behandelduur in de tbs zonder dat dit afbreuk doet aan de maatschappelijke veiligheid die de tbs-maatregel biedt. Eenhoorn neemt afscheid van de taskforce, maar het werk wordt door de leden voort gezet.

De aanbevelingen van de taskforce richten zich op alle fasen van de tbs, van instroom tot nazorg in de maatschappij. De aanbevelingen betreffen onder andere: de prognose van de behandelduur bij oplegging van de maatregel, verscherping van de criteria voor de maatregel ‘1 jaar geen verlof’ na ongeoorloofde afwezigheid, toenemende uitstroom uit de longstay richting de ggz of gehandicaptenzorg en het eerder zoeken van aansluiting voor nazorgtrajecten. De waardering voor het tbs-stelsel in de strafrechtketen zal daardoor weer toenemen, wat leidt tot meer oplegging van de tbs-maatregel aan personen die de beveiliging en intensieve behandeling van de tbs nodig hebben. Ook de start van het tweejarige Programma Continuïteit van Zorg komt voort uit de aanbevelingen van de Taskforce om de continuïteit in de gehele (zorg)keten beter vorm te geven. Dit programma wordt in opdracht van het Ministerie van VWS, V&J, GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en Vereniging Nederlandse Gemeenten opgezet. Dit is een belangrijke ontwikkeling in het verder optimaliseren van de Continuïteit van zorg in de totale forensische zorgketen, mede door de betrokkenheid van de veldpartijen.

Herstel van vertrouwen

De taak van de taskforce om de gemiddelde behandelduur in de tbs terug te brengen tot 8 jaar, is van groot belang voor het herstellen van het vertrouwen van rechters en advocaten in de tbs-maatregel en daarbij het behouden van deze effectieve maatregel. Onlangs is de effectiviteit van de tbs in de publicatie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over de recidivecijfers nogmaals onderstreept. De tbs-waardige recidive is zelfs slechts 5%. Bijzonder is dat de taskforce voor het eerst de gehele keten aan tafel brengt: van advocaat en rechter, tot kliniek, reclassering, zorgverzekeraar en gemeente. In deze gezamenlijke inspanning ligt de kracht van de taskforce behandelduur tbs.

Taskforce behandelduur tbs

De taskforce behandelduur tbs is een samenwerking tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en GGZ Nederland. De taskforce is in januari 2014 van start gegaan. Bas Eenhoorn neemt na het volbrengen van zijn opdracht afscheid als voorzitter van de taskforce. De rapportage van de taskforce is op 12 januari 2015 aan de Tweede Kamer gezonden en in het Algemeen Overleg d.d. 4 februari 2015 aan de orde gekomen.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: