Nieuws

Aangepaste overeenkomst van zorg- en dienstverlening (WLZ) april 2017

28 maart 2017

De modelovereenkomst voor zorg- en dienstverlening Wlz van de VGN kon u zowel voor het leveren van Wlz-zorg in natura als op titel van een persoonsgebonden budget of particuliere financiering gebruiken. Vanaf 1 april 2017 geldt voor budgethouders het verplicht gebruik van de SVB-modelzorgovereenkomst met een instelling. Daarom hebben wij de pgb-bepalingen uit de modelovereenkomst van de VGN verwijderd. Daarnaast hebben we de klachten- en geschillenregeling in artikel 13 aangepast aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (wkkgz). In de bijlagen treft u de aangepaste modelovereenkomst voor zorg- en dienstverlening Wlz aan.  

wlz

De veranderingen door de verplichte modellen van de SVB voor Pgb-houders

Houders van een Pgb op grond van de Wlz, de Wmo2015 en de Jeugdwet moeten bij het sluiten van een overeenkomst met een zorginstelling of de wijziging daarvan vanaf 1 april 2017 gebruik gaan maken van de modellen van de SVB. Het meest recente model moet gebruikt worden. Overeenkomsten die zijn gesloten vóór het ingaan van het verplicht gebruik, hoeven niet aangepast.

We vermelden hierbij nog dat in de SVB zorgovereenkomst vanaf 1 april 2017 een zogeheten derdenbeding is opgenomen. Dit houdt in dat het zorgkantoor of het college een vordering op u heeft ter hoogte van het door de budgethouder onterecht ontvangen pgb, als deze situatie aan uw handelen kan worden toegerekend.

De VGN heeft u over onze acties over het invoeren van deze verplichte modellen in ons artikel  van januari en februari 2017 geïnformeerd. In bijgevoegde publicaties in de Staatscourant staat een uitgebreide toelichting.

De veranderingen door de Wkkgz

De Wkkgz heeft de Wet klachtrecht cliënten zorginstellingen vervangen (WKCZ). Met ingang van 1 januari 2017 moet uw instelling een klachtenfunctionaris hebben, een klachtenregeling volgens de wkkgz hebben en aangesloten zijn bij een externe geschilleninstantie.  In het model van de VGN hebben we de bepalingen uit artikel 13 die verwezen naar de WKCZ vervangen en aangevuld met nieuwe bepallingen conform de Wkkgz. Het gaat hier om een voorbeeld. U bepaalt zelf of de inhoud van deze bepalingen past bij deze werkwijze van uw instelling. Zie voor voorbeelden over de klachtenregeling het model van de VGN of onze notitie over klachten en geschillen.

Deze pagina is een onderdeel van: