Nieuws

Ketenregie honoreert verzoeken VGN over modelzorgovereenkomst PGB

21 februari 2017

De staatssecretaris van VWS stelt met ingang van 1 april 2017 het gebruik van de SVB-modelzorgovereenkomst verplicht voor PGB-houders. Een belangrijke drijfveer is de opvatting dat het gebruik van standaardformulieren uiteindelijk bijdraagt aan het vereenvoudigen van de administratie door budgethouders en zorgaanbieders én aan een snellere afhandeling van declaraties door de SVB.

pgb persoons gebonden budget

De VGN heeft in december en januari de Tweede Kamer, de SVB en KetenregiePGB gemeld dat er zich nog flinke knelpunten in het standaardformulier bevinden. Die moesten opgelost zijn vóór 1 april, anders stelden we uitstel van de invoering voor. De staatssecretaris wil echter geen uitstel meer. We hebben daarom de knelpunten (aangedragen door diverse leden en door de BAC-bedrijfsvoering) in januari en februari met de SVB en met KetenregiePGB besproken. In de bijlage geven we een overzicht van de door ons genoemde knelpunten en van de reactie van Ketenregie (die besluitvorming over de inhoud van het formulier coördineert). We menen dat we op veel punten iets bereikt hebben en de nuchterheid gebiedt dat we het met deze wijzigingen voorlopig zullen moeten doen. Verdere aanpassingen komen in een volgende versie.

Tijdens de bespreking kwamen ook beleidsmatige en principiële zaken aan de orde. Vermeldenswaard zijn de volgende drie punten:

  1. Budgethouders hebben geen informatieplicht jegens de zorgverlener. Dat kan voor instellingen erg vervelend zijn (bijvoorbeeld geen tijdige informatie bij het intrekken van het budget door de verstrekker). In dit stadium is dat echter een gegeven. Ook Ketenregie en SVB kunnen dat niet veranderen; het is een kwestie van regelgeving.
  2. Het staat budgethouders en zorgaanbieders vrij om in de zorgovereenkomst overige afspraken over zorg te maken zoals zij dat samen overeenkomen, maar de afspraken mogen niet strijdig zijn met wettelijke regels en met de subsidievoorwaarden. In geval van strijdige afspraken zijn verstrekkers en SVB niet verplicht mee te werken aan uitvoering van deze afspraken.
  3. PGB betreft een relatie tussen de subsidieverstrekker (gemeente voor wat betreft Wmo en Jw; zorgkantoor voor wat betreft Wlz) en de budgethouder. De SVB  voert het trekkingsrecht uit en controleert daarop. Er is bij PGB dan ook geen rechtsrelatie tussen de zorginstelling en de SVB en ook niet tussen de verstrekker en de zorginstelling. De PGB-houder is er zelf verantwoordelijk voor dat zijn zorgovereenkomst met de zorginstelling aan de wettelijke regelingen en aan de subsidievoorwaarden voldoet. De praktijk leert echter dat niet iedere budgethouder in staat is om aan alle (administratieve) vereisten te voldoen. Zorgverleners willen (en moeten) om die reden soms bijspringen en dus contact onderhouden met de SVB (het vergemakkelijkt de aanpak van veel knelpunten). Privacyregels laten dit in wezen niet toe. Er groeit wel enige souplesse, maar het uitgangspunt blijft overeind.

In de aanloop naar april 2017 is dit de stand van zaken. In de bijlage treft u de reactie en de antwoorden van KetenregiePGB op de door ons gesignaleerde knelpunten in het formulier aan.

Eventuele vragen kunt u stellen aan Han Huizinga (hhuizinga@vgn.nl) of Frits Mul (fmul@vgn.nl). 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: