Nieuws

Aanpak knelpunten inkoop sociaal domein

29 januari 2019

Minister Hugo de Jonge heeft afgelopen zomer zijn ambitie geuit om de praktijk van inkoop beter aan te laten sluiten bij de aard van het sociale domein en de praktijk van de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. In het Bestuurlijk Overleg (BO) van 24 januari jl. heeft de minister samen met gemeenten en aanbieders een aanpak vastgesteld om gemeenten en aanbieders te ondersteunen bij de inkoop in het sociaal domein. De aanpak is tot stand gekomen door gemeenten en aanbieders zelf, waarbij zij ondersteund worden door Rijksoverheid en diverse kennisinstellingen. Hierbij zijn de VGN en diverse leden van de VGN nauw betrokken geweest. Onlangs heeft minister de Kamer over de voortgang geïnformeerd.

Afbeelding van Hugo de Jonge.

 De minister schetst de inhoud van deze aanpak en geeft aan welke activiteiten uit deze aanpak de afgelopen periode al zijn uitgevoerd en in gang zijn gezet.

Ondersteuning van gemeenten en aanbieders

Inkoop moet bijdragen aan een aantal doelen. Door de gemeenten en aanbieders bij de inkoop te ondersteunen, wordt mede gewerkt aan de realisatie van deze doelen. De actielijnen zijn:

  • Weloverwogen inzet van inkoop en contractering, door kennis en informatie beschikbaar te maken;
  • Goede zorg en ondersteuning, door te werken aan betere samenwerking tussen gemeenten en aanbieders;
  • Minder administratieve lasten door inkoop, door standaardisatie;
  • Bijdragen aan transformatie, door inkoop in te richten als continue leer- en verbeterproces.

In de kamerbrief worden deze actielijnen nader geconcretiseerd.

Activiteiten

De minister gaat in op meerdere activiteiten. Zo wordt er gewerkt aan een digitale vindplaats waar alle beschikbare informatie over inkoop in het sociaal domein te vinden is. Tevens zal ingezet worden op (voorlichtings)bijeenkomsten, marktontmoetingen, opleidingen en leernetwerken. Verder wordt er gewerkt aan een overzicht van de verschillende sectoren binnen de Jeugdwet en Wmo 2015. Per sector wordt gekeken wat de kenmerken van deze sector zijn en wat deze kenmerken betekenen voor de inkoop. Meerdere activiteiten zullen worden uitgevoerd door onder meer PIANOo, VNGNDSD, Zorglandschap Jeugd en de Rijksoverheid. Daarnaast zijn individuele aanbieders (waaronder leden van de VGN) en brancheorganisaties (waaronder de VGN, Jeugdzorg Nederland en GGZ Nederland) nauw betrokken bij deze activiteiten. Het volledige overzicht van de activiteiten leest u in de kamerbrief (bijlage onderaan dit artikel). 

Evaluatie van de aanbestedingsrichtlijnen

De Europese Commissie zou uiterlijk 18 april 2019 verslag moeten uitbrengen over de effecten van de huidige Europese aanbestedingsrichtlijnen op de interne markt. Bij die evaluatie zouden onder andere het grensoverschrijdend plaatsen van overheidsopdrachten, de transactiekosten en de hoogte van de drempelwaarden moeten worden bezien. Deze evaluatie wordt waarschijnlijk voorlopig niet uitgevoerd. De redenen hiervoor zouden zijn dat nog niet alle lidstaten de aanbestedingsrichtlijnen hebben geïmplementeerd en dat het te vroeg is voor een evaluatie omdat er nog niet genoeg ervaring zou zijn opgedaan met de nieuwe richtlijnen. De minister kan zich hier niet in vinden en gaat in gesprek met de Europese Commissie om de Nederlandse situatie te bespreken.

 

De volledige kamerbrief vindt u onderaan dit artikel als bijlage. 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Lilly Wijnbergen, lwijnbergen@vgn.nl, 06 – 23 17 69 73.

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen