Aanpassing van regels versoepelt uitvoering Participatiewet

De eerste voorgenomen wijzigingen in de uitvoering van de Participatiewet zijn bekend. In het Kameroverleg van 29 oktober jl. kondigde staatssecretaris Klijnsma aan snel te komen met maatregelen om processen te versoepelen. Inmiddels heeft zij over enkele nieuwe regels overeenstemming bereikt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, sociale partners en het UWV. Belangrijk punt is (ex-) leerlingen afkomstig uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) direct worden toegelaten tot de doelgroep voor de extra banen die beschikbaar komen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Voor deze doelgroep is een keuring vanuit het UWV niet meer nodig. Gemeenten mogen binnenkort ook loonkostensubsidie inzetten voor schoolverlaters van het VSO en Praktijkonderwijs (PrO) die al een baan hebben gevonden. De aansluiting tussen school, stage en werk wordt hiermee vereenvoudigd. Wel moeten deze jongeren zijn opgenomen in het doelgroepenregister.

Loonwaardebepaling
Ook loonwaardebepaling op de werkplek wordt vereenvoudigd. Werkgevers en gemeenten krijgen de mogelijkheid om voor het eerste half jaar van een dienstverband te rekenen met een vooraf bepaalde loonkostensubsidie van 50 procent van het wettelijk minimumloon voor werknemers uit de doelgroep Banenafspraak. Na dat eerste half jaar wordt op de werkplek de loonwaarde bepaald en wordt de loonkostensubsidie hierop aangepast. Ook krijgen gemeenten de ruimte om af te wijken van de vaste momenten om iemands loonwaarde opnieuw te bepalen. Dit is een positieve ontwikkeling.
Mensen met een loonwaarde onder de 50% zijn hier echter niet mee geholpen. De  VGN vindt daarom dat deze regeling verder verruimd moet worden zodat de aansluiting tussen arbeidsmatige dagbesteding en werk verbetert.

Doelgroepenregister
Uit de brief die de staatssecretaris naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt verder dat eerdere maatregelen om de werkprocessen voor de banenafspraak vanaf juli 2105 te vereenvoudigen, zichtbaar effect hebben. Het aantal aangevraagde beoordelingen voor het doelgroepenregister bij het UWV is fors gestegen. In 58% van de gevallen leidde de aanvraag ook tot opnamen in het doelgroepenregister.  Er zijn echter zorgen dat de criteria om in het doelgroepenregister te mogen worden opgenomen te streng zouden zijn.

Vervolg
De komende maanden wordt aanvullende informatie uit beoordelingen en proefprojecten verzameld. In voorjaar 2016 wordt bekeken of hiervoor aanpassingen nodig zijn. Om de maatregelen uit te voeren moet wet- en regelgeving aangepast worden. De bedoeling is dat de voorstellen hiervoor in de eerste helft van 2016 bij de Tweede Kamer liggen.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Aart Bertijn
Telefoonnummer
Portretfoto Aart Bertijn