Nieuws

Lagere regelgeving loonwaardebepaling gepubliceerd

22 oktober 2014

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een aantal onderdelen van de Participatiewet uitgewerkt in lagere regelgeving (AMvB’s). Het gaat hierbij om de AMvB over ‘Besluit loonkostensubsidie’ en de ministeriele regeling ‘Loonwaardebepaling’. Deze regelgeving bepaalt de landelijke minimumeisen voor loonkostensubsidie en moet ervoor zorgen dat de bepaling zorgvuldig en objectief gebeurt.

Minimumeisen voor bepaling loonkostensubsidie

In het besluit loonkostensubsidie staan de landelijke minimumregels voor het bepalen van de loonwaarde van werknemers voor wie uit hoofde van de Participatiewet loonkostensubsidie wordt aangevraagd. De loonwaarde wordt door de gemeente vastgesteld op basis van de feitelijke werkzaamheden op de werkplek. Hiervoor moet de gemeente gebruik van een objectieve methodiek. De gemeente bepaalt zelf welke beoordelingsmethodiek hiervoor wordt gebruikt. Wel moet de gekozen methodiek eerst worden voorgelegd aan het ministerie van SZW. 

Loonwaardebepaling

In de ministeriële regeling loonwaardebepaling is de methodiek op basis waarvan de loonwaarde wordt vastgesteld nader uitgewerkt. De gemeenten moeten in de Regionale Werkbedrijven hier nadere afspraken over maken. Omdat het besluit loonkostensubsidie al op 1 januari 2015 ingaat, is het niet zeker of dit in alle regio’s tijdig is geregeld. Zolang de Werkbedrijven nog afspraken over de loonwaardebepaling hebben vastgelegd, gelden de in de ministeriële regeling opgenomen eisen.

Te verwachten besluiten

Het ministerie van SZW werkt nog aan drie andere regelingen. In het Schattingsbesluit Wajong wordt de herindicatie van de huidige Wajongers geregeld. In het wijzingbesluit WSW worden onder andere de artikelen de instroom en wachtlijst WSW geschrapt. In het besluit Beschut werken worden de criteria vastgelegd op basis waarvan het UWV mensen beoordeeld die door gemeenten voor beschut werk zijn voorgedragen. U vindt de besluiten in de bijlagen.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: