Nieuws

Tweede Kamer vindt dat werk moet lonen voor mensen met arbeidsbeperking

22 december 2017

Bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze week werd over veel verschillende thema’s gesproken waaronder de positie van arbeidsgehandicapten. De boodschap die de Kamerleden aan de minister en staatssecretaris gaven ,was dat werken altijd moet lonen, ook voor deze groep. Het afschaffen van de loonkostensubsidie vinden verschillende woordvoerders dan ook een slecht plan. Het zorgt ervoor dat arbeidsgehandicapten onder het minimumloon moeten gaan werken.

Mensen met een beperking hebben bestaanszekerheid nodig en de mogelijkheid om iets van hun leven te maken. Werk is hierbij een belangrijke voorwaarde, ook als het een kleine baan van 5 uur per week betreft. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de VGN er ook op aangedrongen om de loonkostensubsidie niet af te schaffen omdat werken moet lonen. Ook riepen vorige week een aantal organisaties, waaronder de VGN, in een open brief in de Volkskrant het kabinet op om de lonen van arbeidsbeperkten niet te korten.Wetsvoorstel loondispensatie

Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen perspectief hebben op werk en dat werk loont. Dit is één van de uitgangspunten voor de uitwerking van een wetsvoorstel waarin de loondispensatie in de Participatiewet wordt uitgewerkt.
Ook vindt staatssecretaris Van Ark het belangrijk dat het inkomen naar rato van het aantal gewerkte uren stijgt naar een niveau conform het minimumloon. De Tweede Kamer voegde hieraan toe dat er een eenvoudige regeling moet komen zonder hogere administratieve lasten voor de werknemers met een beperking én de werkgevers.
Op 14 december heeft de staatssecretaris de contouren van de nieuwe regeling geschetst in een brief aan de Kamer.Beschutte werkplekken

Voor mensen met een beperking die nog niet in een reguliere baan aan de slag kunnen, moet beschut werk beschikbaar zijn. Tot nu toe zijn pas 11.000 van de 30.000 beschutte werkplekken ingevuld. En er komen nog 20.000 nieuwe beschutte werkplekken bij. Tijdens het debat is in de kamer gevraagd naar een ruimere manier om beschutte werkplekken in te zetten als instrument om meer mensen naar werk te begeleiden. Dit is ook waar de VGN voor pleit. Omdat de overstap van arbeidsmatige dagbesteding naar een reguliere baan voor deze groep vaak erg groot is, kan een beschutte werkplek deze mensen helpen om zich op eigen tempo en naar eigen vermogen te ontwikkelen. Korting Wajong

Ook de korting op de Wajong kwam aan bod. Wie op jonge leeftijd een handicap of chronische ziekte krijgt, kan een beroep doen op de Wajong. Onder Wajongers heerst grote onrust, omdat de Wajongers die nog kunnen werken vanaf 2018 met 5% gekort worden op hun uitkering. Dat Wajongers er door de korting als enige groep in Nederland op achteruitgaan, vinden GroenLinks, SP en PvdA onrechtvaardig. Toch is het kabinet niet bereid om deze korting af te schaffen.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: