Aanpassingen en toelichting op inkoopbeleid zorgkantoren: Nota’s van Inlichtingen

De zorgkantoren hebben op 3 juli de Nota’s van Inlichtingen (NvI) gepubliceerd naar aanleiding van vragen en bezwaren van aanbieders en branche-organisaties. Dit heeft ook geleid tot een aantal wijzigingen in de inkoopdocumenten. De belangrijkste landelijke aanpassingen betreffen de zorgplanevaluatie en de eisen bij onderaannemerschap. Verder is het beleid rondom inkoop van huishoudelijke verzorging (schoonmaak) bij een MPT toegevoegd.

De vragen, bezwaren en opmerkingen die betrekking hebben op het landelijk inkoopkader of de landelijke documenten zijn opgenomen en toegelicht in een landelijke NvI. Daarnaast hebben de zorgkantoren voor specifieke aspecten van het regionale inkoopbeleid nog een eigen NvI uitgebracht. In de NvI’s staan vooral nadere toelichtingen van het beleid. Daarnaast zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. De meest opvallende noemen wij hieronder.

Wijzigingen in het landelijke documenten

In het landelijk inkoopkader GZ is de belangrijkste wijziging dat er een verwijzing is opgenomen naar een factsheet van het zorginstituut over de leveringsvormen ipv een eigen tabel. Daarbij wordt ook aangegeven dat recent is besloten door VWS dat woningaanpassing in 2016 nog bij de gemeenten blijft.

In het Plan van Eisen zijn mede op aandringen van de VGN de voorwaarden aan de evaluatie van het zorgplan aangepast aan de formulering in de wet: ipv het verplichte twee keer per jaar evalueren wordt nu verwezen naar de wetstekst waarin staat dat de cliënt recht heeft op twee keer per jaar een evaluatie. In een kamerdebat in november 2014 heeft de staatssecretaris naar aanleiding van een vraag van de VGN hierover gezegd:

Die evaluatie (van het zorgplan - red) zal twee keer per jaar plaatsvinden en de vraag is of dat nodig is. Dit is een enerzijds-anderzijds verhaal. Ik zie het zorgplan als een persoonlijk plan, een dynamisch document dat elke keer – misschien niet zo zeer op papier – wordt bijgesteld. Elke keer worden de omstandigheden van de client opnieuw bekeken. In dat verband vind ik het niet te veel gevraagd om tweemaal per jaar in teamverband te bekijken of de zorg die men met elkaar heeft afgesproken nog voldoet en nog aansluit bij de vraag van de client. Dit geldt ook voor de gehandicaptenzorg. Als er niets te bespreken is en men constateert dat het zorgplan nog steeds adequaat is, moet de evaluatie niet ingewikkelder gemaakt worden dan nodig is. Enig pragmatisme is op zijn plek, maar twee keer per jaar praten over de vraag of de zorg nog voldoet, vind ik op zich niet overbodig.’

In de overeenkomst is het artikel over onderaannemerschap aangepast. De eis van een WTZi toelating wordt gehandhaafd, maar er wordt een uitzondering gemaakt voor huishoudelijke verzorging, dagbesteding in de gehandicaptenzorg en ZZP’ers.

Regionaal beleid

We noemen een aantal wijzigingen/verduidelijkingen op punten die door mede de VGN zijn aangedragen:

  • CZ: eisen governance
  • Achmea: eisen kwaliteitsinformatie bij meerjarenafspraken
  • CZ: aanvullende voorwaarde bij meerjarenovereenkomst
  • VGZ: eigen invulling protocol meerzorg

 

Beleid inkoop schoonmaak

Landelijk zijn afspraken gemaakt over de inkoop van schoonmaak voor cliënten met een MPT, dat vanaf 2016 in de Wlz valt (zie landelijke Nota van Inlichtingen). Samengevat wordt aangegeven dat de aanbieder die het grootste deel van het MPT levert verantwoordelijk is voor schoonmaak. Dit mag ook in onderaannemerschap worden geleverd. Voorwaarde is dan dat de onderaannemer lid is van branche-organisatie OSB of SIEV en aantoonbaar aan het keurmerk voldoen. Het maximaal beschikbare budget is €3.353 per jaar (NZa beleidsregel).

De tarieven worden per zorgkantoor vastgesteld. VGZ, Achmea, CZ en Salland hanteren een vast tarief van €21,50 Hiervoor mag maximaal 3 uur zorg per week geleverd worden. Menzis gaat uit van een basistarief van €17,30 waarop de opslag van max 3% mogelijk is. Zorgkantoor Friesland hanteert een tarief van €18,50 met opslagmogelijkheid (max 3 uur per week). Bij Zorg en Zekerheid en DSW wordt geen tarief genoemd in de inkoopdocumenten.
Er wordt met alle aanbieders die MPT zorg leveren een afspraak van 1 gemaakt voor schoonmaak, waarna in de herschikking bijstelling tot de realisatie plaatsvindt (binnen contracteerruimte).