Nieuws

Zorgkantoren publiceren Nota van Inlichtingen over zorginkoopbeleid

30 juni 2020

De zorgkantoren hebben op 26 juni de Nota van Inlichtingen (NVI) gepubliceerd. Hierin wordt antwoord gegeven op alle vragen die over het inkoopbeleid 2021-2023 zijn gesteld. Daarnaast zijn enkele onderdelen van het landelijke en regionale inkoopbeleid verduidelijkt of aangepast. De belangrijkste aanpassingen in het landelijk inkoopkader betreffen het schrappen van de zin over de differentiatie van de normatieve huisvestings- en investeringscomponenten (NHC/NIC)) per 2022 en het toevoegen van een paragraaf over de gevolgen van de aanhangige kortgeding procedures voor het inkoopproces.

touw met kaartjes met uitroeptekens en vraagteken

Aanpassingen in het inkoopkader

Zorgaanbieders hadden tot 15 juni de tijd om vragen te stellen over het landelijke en regionale inkoopkader 2021-2023, dat op 29 mei is gepubliceerd. Een overzicht van het landelijke  inkoopkader en het regionale inkoopbeleid vindt u op onze site. Naar aanleiding van de vragen die er op volgden, hebben de zorgkantoren een aantal aanpassingen doorgevoerd. We benoemen de meest relevante:

Gevolgen aanhangige kortgeding procedures

ZN benoemt de kortgeding procedures die onder andere door de VGN en 40 leden aanhangig zijn gemaakt tegen het inkoopbeleid. Zij geeft aan dat de inkoopprocedure en -termijn ongewijzigd blijven. Na de uitspraak in het kortgeding krijgen ingeschreven zorgaanbieders twee weken de tijd om de inschrijving te handhaven of zich terug te trekken, zowel bij handhaving van het huidige basistariefspercentage (vordering afgewezen), als bij aanpassing ervan (vordering toegekend). Als de voorzieningenrechter om welke reden dan ook niet tot een uitspraak komt, blijft het inkoopbeleid inclusief het basistariefpercentage ongewijzigd.

NHC/NIC vanaf 2022

De zorgkantoren hebben de zin over het mogelijk differentiëren van de NHC/NIC tarieven per 2022 verwijderd. De NHC/NIC component is later dit jaar onderwerp van bespreking met de VGN en de andere brancheorganisaties. Dit is ook afgesproken in de bestuurlijke overleggen die voorafgaand aan de publicatie van het inkoopbeleid tussen ZN en de brancheorganisaties zijn gevoerd.

Indienen van plannen

De zorgkantoren vragen de plannen op zijn vroegst (twee maanden na) 1 september op en gaan de komende periode in gesprek met de branches over de exacte datum voor de aanlevering.

Overige aanpassingen

Bij het hoofdstuk over de ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg is een aanpassing gedaan bij het convenant over de medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking. Bij dit convenant, dat de VGN met ZN en andere partijen voornemens zijn te sluiten, is toegevoegd dat de zorgkantoren de regie nemen en het gesprek faciliteren in de regio bij contractopzeggingen en knelpunten.

De zorgkantoren hebben verder een wijziging doorgevoerd bij de documenten die zorgaanbieders bij de inschrijving moeten aanleveren. De documenten die bij 3.9 staan genoemd, zijn alleen van toepassing op nieuwe aanbieders en niet voor de bestaande aanbieders.

De werkwijze voor de inzet van een AVG bij een thuiswonende Wlz-client is hetzelfde als beschreven voor de specialist ouderengeneeskunde (consultatie, medebehandeling en consulteren van andere disciplines).

Vragen NVI

Naast aanpassingen zijn er ook vragen en antwoorden die het inkoopkader verduidelijken. Dat geldt voor onderstaande antwoorden.

Uit de antwoorden op vragen over paragraaf 3.1 ‘welk zorgkantoor contracteert welke zorg?’ blijkt dat de zorgkantoren het beleid ten opzichte van 2020 niet gewijzigd hebben. Het leek of het beleid voor MPT was aangepast, maar dat is volgens de zorgkantoren dus niet het geval.

In het regionale inkoopbeleid van de VGZ zorgkantoren is aangegeven dat het indienen van het plan om in aanmerking te komen voor de standaard opslag tijdens het inkoopgesprek of de inschrijving plaats dient te vinden. Hierover is de vraag gesteld hoe dit zich verhoudt tot wat er in het landelijk kader staat. VGZ verwijst in het antwoord naar het landelijk kader en geeft daarmee aan dat de plannen pas worden opgevraagd wanneer de situatie weer is genormaliseerd, zoals dit ook bij de andere zorgkantoren geldt.

Deze pagina is een onderdeel van: