Nieuws

Zorgkantoren passen inkoopbeleid 2021-2023 aan na uitspraak kort geding

16 oktober 2020

De zorgkantoren hebben op 16 oktober in een nadere Nota van Inlichtingen de aanpassingen van het inkoopbeleid 2021-2023 gepubliceerd. Hiermee geven zij invulling aan het vonnis van de voorzieningenrechter dat de inkoopprocedures zoals ze waren vormgegeven niet mogen worden voortgezet. De zorgkantoren hanteren in 2021 het tariefpercentage van 2020 en ze vragen geen plannen uit voor 2021. Tevens bieden zij aanbieders de mogelijkheid hun inschrijving in te trekken. Het aangepaste beleid geldt voor alle aanbieders, ook wanneer zij geen bezwaar hebben aangetekend of hebben deelgenomen aan het kort geding.

wlz

Vonnis Rechtbank

Op 1 oktober  heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in het kort geding dat de VGN met 40 zorgaanbieders uit de gehandicaptenzorg had aangespannen tegen het inkoopbeleid van de zorgkantoren van Zilveren Kruis, VGZ, CZ, Zorg en Zekerheid en Salland. Het vonnis houdt in dat de zorgkantoren minimaal het (basis) tariefpercentage moeten hanteren dat ze in 2020 hanteerden, tenzij alsnog met deugdelijk onderzoek kan worden aangetoond dat met de lager tarieven kan worden voldaan aan de gestelde eisen.  

Gevolgen inkoopbeleid

In vervolg op de aankondiging van 9 oktober, hebben de zorgkantoren in een Nota van Inlichtingen (NvI) de gevolgen van het vonnis verwerkt. De zorgkantoren hanteren voor 2021 niet meer het voorgenomen basistariefpercentage van 94% en de opslag van 2% voor de vier kernelementen. Daarmee vervalt ook de indiening van plannen om voor de opslag in aanmerking te komen. De zorgkantoren hanteren hetzelfde tarief als in 2020. In de NvI worden de passages aangegeven die niet meer van toepassing zijn in het landelijk inkoopkader.  Wel blijft 2021 als overgangsjaar gelden en wordt er voor de jaren 2022 en 2023 nader overleg gevoerd met de branches en cliëntvertegenwoordigers. Het eerste overleg hierover is inmiddels gepland. Aanbieders kunnen, zoals aangegeven in de NvI van 26 juni 2020 ook afzien van hun inschrijving, nu de voorwaarden zijn aangepast. Met de genoemde aanpassingen ligt intrekking van de inschrijving niet voor de hand.

Door het aangepaste beleid zijn de tijdslijnen ook aangepast. De uiterlijke datum voor indiening van de budgetformulieren is in overleg met de Nza op 12 december gesteld.

Regionale aanpassingen

De aanpassingen hebben met name betrekking op het landelijk inkoopkader. In de regionale NvIs wordt hier op aangesloten. Ook worden de specifieke passages met betrekking tot het tariefpercentages en de opslag uit het regionale beleid genoemd, die zijn vervallen. Regionale aanpassingen zijn:

  • Zilveren Kruis en VGZ geven aan dat de passage over het niet van toepassing zijn van de aanbestedingsregels vervallen. De andere zorgkantoren hadden geen passages hierover in hun beleid staan.
  • VGZ neemt het innovatiebudget niet mee in de tariefstelling 2021
  • Zorg en zekerheid gaat in op het tarief, het initieel budget, de bevoorschotting en de herschikking voor de nieuwe ggz-populatie.
  • Zilveren Kruis heeft een aanpassing met betrekking tot de overschrijding van de contracteerruimte voor meerzorg. Bij een overschrijding van de door Zilveren Kruis geoormerkte contracteerruimte voor meerzorg wordt geen korting meer toegepast, maar vindt, indien mogelijk, aanvulling vanuit de reguliere contracteerruimte plaats.

De zorgkantoren blijven 2021 als overgangsjaar hanteren. Voor de jaren 2022 en 2023 wordt nader overleg gevoerd met de branches en cliëntvertegenwoordigers. Het eerste overleg hierover voor de gehandicaptenzorg staat inmiddels gepland voor begin december.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos

Deze pagina is een onderdeel van: