Nieuws

Acht aanbevelingen voor medisch generalistische zorg

12 november 2021

Op uitnodiging van VWS heeft een expertgroep van huisartsen, een AVG, SO’s en een wetenschapper nagedacht over praktische vervolgstappen voor een toekomstbestendige inrichting van de medisch generalistische zorg. Zij hebben 8 aanbevelingen gedaan die concrete aanknopingspunten bieden voor alle betrokkenen bij MGZ.

MGZ

Aanbevelingen

De expertgroep bestaat uit deskundigen die onderzoek hebben gedaan met betrekking tot MGZ en zijn werkzaam in de praktijk. Onder hen is de AVG Marloes Heutmekers, die onderzoek heeft gedaan naar de medische zorg in de avond-, nacht- en weekenduren voor mensen met een beperking. Zij  komen tot de volgende 8 aanbevelingen:

  1. Iedere patiënt met een Wlz-indicatie krijgt recht op een arts
  2. Huisartsen beschouwen patiënten met een Wlz-indicatie als een doelgroep waarvoor het basisaanbod aan medische zorg wordt geleverd
  3. Boven op het basisaanbod van de huisarts is specialistische expertise van de SO en de AVG beschikbaar voor alle Nederlanders
  4. SO’s, AVGs en huisartsen zijn niet gebonden aan één plek voor het verlenen van (medisch generalistische) zorg
  5. Stimuleer regionale verantwoordelijkheid voor het organiseren van de huisarts, SO en AVG
  6. Wees transparant over de invulling van medische zorg
  7. Onderbouw aanrijtijden en bereikbaarheid van zorg in de Avond-Nacht-Weekenduren
  8. Durf in te zetten op taakdelegatie en taakherschikking

Concrete adviezen

Deze aanbevelingen worden vergezeld van concrete voorstellen om deze uit te voeren. Zo wordt bij de eerste aanbeveling aangegeven dat het wettelijk recht op medische basiszorg moet worden geborgd in de Wlz. Daarnaast wordt aangeraden de leidraden van de LHV aan te passen. Verder wordt onder meer aangeraden de herregistratierichtlijn huisarts van de KNMG aan te passen, meer ruimte te geven om gezamenlijk regionale verantwoordelijkheid op te pakken, het bekostigingssystematiek aan te passen zodat er meer transparantie is en de bereikbaarheid en beschikbaarheid vanuit inhoudelijke onderbouwing te organiseren.

Reactie VGN

De VGN is blij met deze aanbevelingen om de samenwerking tussen huisartsen en AVG’s te verbeteren. Ze sluiten aan bij de afspraken die we samen met andere betrokken partijen hebben gemaakt in het convenant Randvoorwaarden en facilitering medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking. We gaan ervan uit dat het ministerie van VWS, als opdrachtgever van deze expertgroep, aan de slag gaat met de aanbevelingen. We dragen er graag aan bij om met de relevante partijen tot een toekomstbestendige inrichting van de 24/7 MGZ in de regio te komen.

 

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos

Deze pagina is een onderdeel van: