Nieuws

VGN en andere zorgpartijen ondertekenen Convenant Medisch Generalistische Zorg

29 oktober 2020

Betere toegang tot medisch generalistische zorg. Met dat doel voor ogen ondertekenden acht partijen vandaag het convenant. Ze beogen hiermee goede randvoorwaarden te creëren voor deze zorg en de zorgverleners beter te faciliteren. Naast de VGN ondertekenden onder andere de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), vereniging van organisaties in de eerstelijnszorg In. Een en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG).

Ondertekenaars proosten op het convenant medisch generalistische zorg
De ondertekenaars proosten op het convenant medisch generalistische zorg

Medisch generalistische zorg

Medisch generalistische zorg (MGZ) gaat over zorg zoals huisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG) die - in onderlinge afstemming en samenwerking - plegen te bieden. In juli publiceerde de VGN hierover dit artikel

Recht op goede zorg

Mensen met een beperking hebben - net als iedereen - recht op goede, passende MGZ, ongeacht of ze thuis of in een zorginstelling wonen. Uit eerder onderzoek van de VGN blijkt dat op sommige plekken huisartsen(posten) zich genoodzaakt voelen deze zorg aan mensen met een beperking te stoppen. Dit komt omdat goede randvoorwaarden voor de organisatie van deze zorg ontbreken. Ook is er een groot tekort aan AVG's en is de werkdruk bij zowel de huisartsen als de AVG's onveranderd hoog.

Voor de bij het convenant betrokken partijen was dit, onder aanvoering van de VGN,  aanleiding om bij elkaar te komen en de handen ineen te slaan. Er was een duidelijke wens om deze zorg gemeenschappelijk te organiseren aan de hand van inspirerende voorbeelden uit het land. De LHV en InEen hebben in een aanvullende brief aan alle partijen het belang benadrukt van het goed invullen van de randvoorwaarden. Die voorwaarden zijn namelijk de uitgangspunten waarmee de intentieverklaring is opgesteld,  samen met betere samenwerking tussen huisartsen en AVG's.

Nieuwe, betere afspraken

Er zijn nieuwe, betere afspraken gemaakt. Op die manier wordt het voor de betrokken zorgverleners, zoals de huisartsen en de AVG's, makkelijker om lokaal samen te werken. Alleen een collectieve oplossing kan leiden tot verbetering van zorg, is de overtuiging van de betrokken partijen. Zo denkt ook VGN-directeur Frank Bluiminck erover:

‘Het is heel belangrijk dat de zorg goed georganiseerd wordt en geen van de betrokken partijen kan dit alleen oplossen. Samen kan dat wel, maar daar zijn duidelijke afspraken voor nodig. Daarom is dit convenant zo belangrijk.’

Frank Bluiminck

Door corona is de ondertekening van het convenant vertraagd, maar vandaag is deze online ondertekend door alle betrokken partijen:

  • Ieder(in), Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
  • InEen, vereniging van organisaties in de eerstelijnszorg
  • KansPlus, Belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Landelijke Huisartsenvereniging (LHV)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het Zorginstituut Nederland (ZINL) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waren in hun rol als toehoorder actief betrokken bij de totstandkoming van het convenant. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt de strekking ervan.

Acties van de VGN

Elke betrokken partij heeft met het ondertekenen van het convenant de intentie uitgesproken een aantal acties uit te voeren. Zo zet de VGN zich ervoor in dat AVG-poliklinieken bekend zijn en vindbaar worden voor huisartsen, en dat leden zorgen voor uitwisseling van zorggegevens die voor de zorg relevant zijn. Hierover publiceerde de VGN eerder al dit artikel. Ook zet de VGN erop in dat er voldoende AVG’s beschikbaar zijn voor specifieke behandeling van cliënten die dit nodig hebben, complementair aan de huisarts. Daarnaast is de VGN actief op zoek naar goede voorbeelden van MGZ: inspirerende samenwerkingen die laten zien dat het kan.

De volledige tekst van het convenant en de aanvullende brief treft u aan als bijlagen onderaan dit artikel.

getekend verslag ondertekend convenant mgz
Symbolisch ondertekend verslag van het convenant Medisch Generalistische Zorg voor mensen met een beperking

Deze pagina is een onderdeel van: