Achtergrond

Stand van zaken toegang huisartsenzorg

01 juli 2020

Er wordt hard gewerkt aan de toegang tot huisartsenzorg (algemeen medische zorg) voor mensen met een beperking. Uit eerder onderzoek van de VGN bleek dat steeds meer WLZ cliënten het zonder huisarts moeten doen. Daarnaast is er een tekort aan artsen verstandelijk gehandicapten (AVG). Zorgaanbieders willen huisartsen én AVG’s beter faciliteren. De VGN werkt op landelijk niveau aan de randvoorwaarden. Binnenkort zal de VGN een themapagina lanceren waar alle informatie en goede voorbeelden over de toegang medische zorg zal worden gedeeld. Hier volgt alvast de stand van zaken.

huisarts meet bloeddruk mannelijke patient

Convenant Randvoorwaarden en facilitering medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking

De VGN werkt samen met Ieder(in), InEen, IGJ, LHV, VWS, NVAVG, NZa, V&VN, ZINL en ZN aan een convenant om de medisch generalistische zorg - de zorg door  huisartsen en artsen verstandelijk gehandicapten (AVGs) - te verbeteren. Zodat deze zorg toegankelijk wordt voor alle mensen met een beperking en wordt gewerkt aan oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten. De afgesproken acties die door de deelnemende partijen zijn benoemd, worden waar mogelijk opgepakt. Door corona is de ondertekening van het convenant vertraagd, maar we hopen na de zomer tot ondertekening over te gaan. Daarna kunnen we de afspraken delen en de acties van alle partijen volgen. Via onze themasite (in ontwikkeling) zullen we deze informatie met u gaan delen. Hieronder vindt u alvast een deel van de acties die ondernomen worden.

Arbeidsmarktstrategie AVG’s

NVAVG  heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een subsidie aanvraag voor het project “Arbeidsmarktstrategie AVG”. De beschikbaarheid en kwaliteit van de medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking staat onder druk. Onder andere door een te hoge werkdruk en  inefficiënte inzet van AVG’s. Daarnaast is er een tekort aan praktiserende AVG’s en is de  instroom in  de opleiding AVG lager dan het aantal beschikbare gesubsidieerde opleidingsplaatsen. Deze factoren hebben een nadelige invloed op de aantrekkelijkheid van het AVG-beroep. Het tekort aan AVG’s neemt daardoor toe en de aantrekkelijkheid van het beroep neemt verder af. Een negatieve vicieuze cirkel ontstaat. Het doel van het arbeidsmarktstrategie project is de komende 2 jaar deze negatieve vicieuze cirkel te keren tot een zichzelf-versterkend positief proces. De projectactiviteiten hebben tot doel om de instroom in de AVG-opleiding te bevorderen, de uitstroom uit het AVG-beroep te remmen en de efficiency van de AVG-zorg te verbeteren. Als VGN ondersteunen wij deze arbeidsmarktstrategie. Taakherschikking,  introductie van verpleegkundig specialisten in de medische zorg, kan volgens de VGN  ook een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de capaciteit en efficiency van de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. SBOH investeert in het verbeteren van het imago van het beroep AVG, de marketingcampagne maakt onderdeel uit van bovengenoemd project.

Goede voorbeelden

Vilans heeft in opdracht van VWS een aantal goede voorbeelden op hun site gepubliceerd. Vilans presenteert inspirerende portretten die weergeven hoe we de schaarse deskundigheid van huisartsen en AVG’s op de juiste plek kunnen inzetten. Hier staan ook praktische handvatten en tips op die je kunt gebruiken voor het verbeteren van de huisartsenzorg.

Bijeenkomst zorgaanbieders aan de slag met medisch generalistische zorg

De VGN heeft 5 februari een bijeenkomst gehouden voor zorgaanbieders. Zorgaanbieders deden mee aan workshops over gegevensuitwisseling, medische kennis bij begeleiders, de rol van verpleegkundig specialisten, samenwerking in de regio en de samenwerking tussen medische diensten en huisartsen. Goede voorbeelden en dilemma’s werden uitgewisseld. Hier staat een verslag en handige links.

Inkoopbeleid

Eén van de landelijke partners van de VGN op dit thema is Zorgverzekeraars Nederland. In het inkoopbeleid van de zorgkantoren 2021-2023 hebben de zorgkantoren de acties uit het concept-convenant overgenomen. Zo spreken zorgkantoren zorgaanbieders aan op hun verantwoordelijkheid om te voorzien in voldoende zorg en vragen hen om knelpunten te melden. Ook geven zij aan dat zorgaanbieders hun zorgkantoor en zorgverzekeraar kunnen inschakelen wanneer zij in de regio knelpunten ondervinden met de contractering van huisartsen. 

Kennis uit onderzoek en pilots

Er loopt een pilot over uitwisseling van waarneemgegevens . Dit levert binnenkort een eindrapportage op, waaruit nieuwe actiepunten kunnen worden afgeleid. Wij houden u op de hoogte via onze website. Daarnaast heeft de NZa in opdracht van VWS het onderzoek medisch-generalistische zorg voor Wlz cliënten uitgevoerd. In dit onderzoek brengt de NZa de complexe bekostiging in beeld en benoemt ze de belangrijkste knelpunten in de zorginkoop en toegankelijkheid. Zij adviseren om de MGZ in één regime onder te brengen en de samenwerking en afstemming te verbeteren. Ook wordt een analyse gegeven van de voor- en nadelen van het inkopen in de Zvw ofwel de Wlz, als input voor de discussie over toekomstbestendige positionering van MGZ.

Overzicht AVG poli's

Voor de vindbaarheid van AVGs heeft de VGN in samenspraak met de NVAVG een overzicht van de poliklinieken van AVGs op de site opgenomen.

 

Deze pagina is een onderdeel van: