Nieuws

Advies: betrek regio-adviseurs als gemeenten looncomponent Wmo/Jeugd niet verhogen met 1,13%

09 juni 2022

De VNG, zorgbranches en het ministerie van VWS hebben gemeenten opgeroepen om per 1 januari 2022 de looncomponent van de tarieven Wmo en Jeugdhulp met 1,13% te laten stijgen. We vernemen dat dit nog niet overal doorgevoerd is. We adviseren aanbieders om signalen over het niet doorbetalen van de verhoging door de gemeente met wie ze een contract hebben voor bemiddeling door te geven aan de regioadviseur van het Regioteam van het Ketenbureau. Dat kan ook zonder dat de gemeente verneemt welke aanbieder het signaal bij het Regioteam heeft neergelegd.

De VNG heeft deze week een herhaalde oproep aan gemeenten die de verhoging nog niet hebben doorbetaald gedaan om dit alsnog zo snel mogelijk te doen.

Bemiddeling regioadviseurs afhankelijk van informatie
Daar waar de verhoging nog niet is doorgevoerd, is het van belang signalen door te geven aan regioadviseurs van het Regioteam van het Ketenbureau. Over de wijze waarop dat kan hebben we aanbieders eerder geïnformeerd. Regioadviseurs kunnen op verzoek bemiddelen bij vragen of geschillen tussen gemeenten en aanbieders over deze verhoging. Uit vrees dat de relatie met de gemeente wordt geschaad, kunnen aanbieders terughoudend zijn om het probleem voor te leggen aan de regioadviseurs. Maar regioadviseurs kunnen alleen met succes bemiddelen als zij specifieke informatie van de gemeente en de aanbieder krijgen. Daarnaast is het mogelijk dat het regioteam op basis van signalen van aanbieders een gemeente benadert zonder de naam van de meldende organisatie(s) te noemen.

Extra administratieve lasten door late toekenning zijn te voorkomen
Zorgaanbieders die contracten hebben met gemeenten die de verhoging nog niet hebben doorbetaald, hebben de verhoging al sinds 1 januari voorgefinancierd. Als de gemeente alsnog besluit de verhoging van de looncomponent in de tarieven jeugd en Wmo toe te kennen, kan dat potentieel tot veel administratieve lasten leiden. Namelijk als verlangd wordt dat aanbieders de ‘oude’ declaraties intrekken en nieuwe declaraties indienen. We zien twee manieren om toch de beoogde verhoging toe te kennen zonder forse administratieve lasten:

  1. Verrekening vindt plaats via een eenmalige afrekening op een factuur, direct nadat de nieuwe tarieven bekend zijn gemaakt, lopende het boekjaar. En dus niet via het berichtenverkeer. De zorgaanbieder maakt de rekensom van het te verrekenen bedrag, stemt dit af met betreffende gemeenten en stuurt een factuur naar de gemeente. We laten de afrekening buiten het berichtenverkeer.
     
  2. De indexatie te laten ingaan op 01-07-2022 en dan in plaats van 1,13% verhogen naar 2,26%.
    NB: stem dan direct af wat het tarief 2022 zou zijn geweest met 1,13% stijging van de looncomponent, zodat de juiste basis voor langjarige contracten helder is.
Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch