Nieuws

Afspraken voor 2015 over no-riskpolis in kader Participatiewet

12 februari 2015

VNG en UWV hebben voor het jaar 2015 een afspraak gemaakt over de no-riskpolis voor de gemeentelijke doelgroep van de banenafspraak in het kader van de Participatiewet. Voor werkgevers betekent deze afspraak dat zij voor gemeentelijke kandidaten op een garantiebaan gebruik kunnen maken van een no-riskpolis die gelijk is aan de bestaande polis voor Wajongers.

Met de no-riskpolis zijn werkgevers die iemand uit de doelgroep voor de banenafspraak aannemen, gevrijwaard van de verplichting om loon door te betalen bij ziekte. De ervaring leert dat werkgevers hechten aan een no-riskpolis bij het in dienst nemen van werknemers uit deze doelgroep.

Het succes van de no-riskpolis schuilt er ook in dat deze snel na de ziekmelding wordt verwerkt en uitgekeerd aan de werkgever.

Gemeenten
Voor gemeenten betekent deze afspraak dat er een no-riskpolis beschikbaar is en de accountmanagers in gesprekken met werkgevers een duidelijk beeld kunnen schetsen van het pakket aan instrumenten.

UWV voert de no-riskpolis namens de gemeenten uit.

Gemeenten moeten wel nog een aantal zaken regelen in de verordening en de beschikking aan de werkgever.

Daarnaast adviseert de VNG gemeenten om een reservering te maken voor de kosten van de no-risk polis in verband met de factuur van UWV in 2016.

2015
De afspraak over de no-riskpolis is tijdelijk en geldt alleen voor 2015. Het kabinet heeft een wetsvoorstel in voorbereiding om de no-riskpolis voor de gemeentelijke doelgroep per 2016 voor de duur van 5 jaar via UWV te laten lopen. Meer informatie over de no-riskpolis vindt u ook op uwv.nl


VNG ledenbrief
De VNG heeft gemeenten een ledenbrief gestuurd over de no-riskpolis 2015. In deze ledenbrief wordt het werkproces en de financiële consequenties van de afspraak tussen VNG en UWV over de no-riskpolis 2015 Participatiewet beschreven.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: