Akkoord over Transitieplan PFZW

Na het bereiken van het onderhandelaarsresultaat over het vernieuwen van de pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en de instemming daarmee door de achterbannen hebben werkgevers- en werknemersorganisaties aan de Pensioentafel Zorg en Welzijn (PTZW) een akkoord bereikt over het transitieplan. Het transitieplan is een uitwerking van het akkoord en vormt de basis voor de nieuwe pensioenregeling voor het pensioenfonds PFZW vanaf 1 januari 2026.

Pensioenfonds Zorg & Welzijn

Onderhandelingen

Sociale partners (6 brancheorganisaties uit de sectoren Zorg, Welzijn en aanverwante non-profit sectoren waaronder Jeugdhulpverlening en Sport, en 4 werknemersorganisaties) zijn in 2021 begonnen met de voorbereidingen van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel op basis van van de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp). Deze wet is op 1 juli 2023 formeel ingegaan. De onderhandelingen tussen sociale partners werden aan de PTZW gevoerd. Dit mondde uit in een onderhandelaarsresultaat op 10 november 2023.

Instemming

Het onderhandelaarsresultaat is voorgelegd aan de leden van de werkgevers- en werknemersorganisaties. De uitkomst is dat alle organisaties hebben ingestemd met het onderhandelaarsresultaat en het daarop gebaseerde concept Transitieplan.
Het concept-Transitieplan is, in het kader van het hoorrecht, ook voorgelegd aan de ouderenorganisaties zijnde de Belangenvereniging Pensioengerechtigden Zorg en Welzijn (BPP) en de ANBO. Deze organisaties hebben in december ingestemd met het Transitieplan.

Opdracht

De PTZW heeft het Transitieplan op 15 januari 2024 unaniem en definitief vastgesteld. Het plan is vervolgens officieel als opdracht tot uitvoering aangeboden aan het bestuur van PFZW. Na toetsing van het plan beslist het bestuur van PFZW of de opdracht tot uitvoering van de nieuwe pensioenregeling wordt aanvaard.
Zowel PTZW als PFZW willen dat de nieuwe regeling op 1 januari 2026 ingaat.

Tevreden

Sociale partners aan de PTZW zijn tevreden met het bereikte resultaat. Binnen de kaders van de Wtp is de basis gelegd voor een nieuwe pensioenregeling, die voldoet aan de ambities van sociale partners en aan de ambities die de koepelorganisaties van werkgevers en werknemers vastlegden in het Pensioenakkoord 2019. De opgebouwde pensioenrechten en – aanspraken worden op evenwichtige wijze omgezet naar de nieuwe pensioenregeling.

Politiek

In de Tweede Kamer is opnieuw debat ontstaan over de Wtp. Naar de uitkomst kan slechts worden gegist. Sociale partners achtten het niet zinvol om daarover te gaan speculeren en hebben de noodzakelijke stappen gezet om de invoering van de nieuwe regeling op de beoogde datum mogelijk te maken.

Communicatie

PFZW zal de, komende tijd werkgevers werkgevers, deelnemers en gepensioneerden via de gebruikelijke kanalen informeren. Met de branches, waaronder VGN, wordt nagegaan welke communicatiebehoeften er liggen in het verdere proces richting 2026.
Het Transitieplan is een lijvig en vrij technisch document. Daarom heeft PFZW voor deelnemers, slapers en gepensioneerden meer toegankelijkere versies gemaakt. U vindt deze op de website van PFZW: Veranderingen - Nieuwe regels voor pensioen | PFZW

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Gerard Schoep
Telefoonnummer
06-51342874
portretfoto van Gerard Schoep

Deze pagina is een onderdeel van