Antwoorden op vragen Jeugdwet naar Tweede Kamer

Op dinsdag 1 oktober zijn de antwoorden op de vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Jeugdwet ('nota naar aanleiding van het verslag') naar de Tweede Kamer gestuurd, samen met een nota van wijziging. De plenaire behandeling van de Jeugdwet is gepland op 9 en 10 oktober a.s.

Na de hoorzitting op 5 september stelden Tweede Kamerleden vele schriftelijke vragen over het wetsvoorstel aan de staatssecretarissen van VWS en VenJ. Deze vragen zijn opgenomen in een verslag door de Tweede Kamer. De aanbiedingsbrief inzake het wetsvoorstel 'Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdige en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet) (Kamerstukken 33 684)' en de bijlagen: de nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag vindt u in de bijlagen.

Veel vragen

Eerste lezing van de nota's laat zien dat, hoewel op de meeste door VGN en VOBC genoemde zorgpunten  wel wordt ingegaan, de zorgen niet volledig worden weggenomen en nog veel vragen blijven bestaan. Zo wordt wel bevestigd dat een deel van de zorg voor kinderen met een (meestal ernstige) verstandelijke beperking die levenslang en levensbreed op zorg zijn aangewezen niet onder de Jeugdwet zal vallen maar onderdeel zal zijn van de (nieuwe) AWBZ; maar hoe de precieze afbakening van deze zorg eruit zal zien wordt nog niet duidelijk. Ook blijft  de positie van de huidige AWBZ-aanspraak op behandeling aan kinderen met een somatische of lichamelijke aandoening of beperking onduidelijk: over de vraag of die in de AWBZ of de Zvw zal komen 'beraadt de regering zich nog'. Duidelijkheid wordt wel geboden over de huidige AWBZ-aanspraak op (extramurale) behandeling in verband met een zintuiglijke beperking. Die zal zowel voor kinderen als voor volwassenen met een zintuiglijke beperking onderdeel worden van de Zvw. 

Planning

De Tweede Kamer heeft op 4 oktober nog een tweede schriftelijke vragenronde ('Nader Verslag') gehouden, de antwoorden hierop vindt u hier. Op 9 oktober vindt de plenaire behandeling van de Jeugdwet plaats vanaf 13.30 uur. Op donderdag 10 oktober overlegt de Kamer verder vanaf 14.30 uur. De debatten zijn live te volgen op https://www.tweedekamer.nl/.

De verwachting is dat de Eerste Kamer de Jeugdwet eind 2013 behandelt. Op 1 januari 2014 volgt dan publicatie in het Staatsblad. Op 1 januari 2015 wordt de Jeugdwet vervolgens van kracht.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Dianne van der Veen
Telefoonnummer
06-41284280

Deze pagina is een onderdeel van