Nieuws

Benut talenten van alle mensen, ook met een afstand tot de arbeidsmarkt

05 november 2018

De krapte op de arbeidsmarkt is één van de grootste uitdagingen de komende jaren in Zorg en Welzijn. Het actieprogramma Werken in de zorg en de recentelijk gelanceerde campagne IK Zorg moeten ertoe leiden dat er meer mensen kiezen voor de zorg. Door diversiteit en inclusie kan de vijver van potentiele arbeidskrachten worden vergroot om in de behoefte te voorzien. Zo kan ook de inzet van mensen die op grotere afstand van de arbeidsmarkt staan, maar wel een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan goede zorg en welzijn, worden benut. Bijvoorbeeld mensen met een beperking, mensen die langdurig een uitkering hebben en statushouders.

In deze brochure vindt u inspirerende voorbeelden van zorgorganisaties waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt al werken.

Landelijke afspraken
Op 11 juli jl. is er een intentieverklaring getekend, geïnitieerd door het ministerie van SZW en VWS, samen met ActiZ, VGN de Sectorraad Praktijkonderwijs, de PO-raad, Lecso, Divosa, het UWV en RegioPlus en CNV Zorg en Welzijn. Partijen hebben gezamenlijk landelijke afspraken gemaakt over een structurele aanpak die bijdraagt aan de instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De kracht van dit initiatief ligt in het gecoördineerd en versterkt inzetten van de expertise van de betrokken organisaties.  

In alle regio’s aan de slag
Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT’s) brengen in beeld wat de opgave is in de arbeidsmarktregio en wat betreft de genoemde doelgroepen zijn er in alle RAAT’s concrete ambities opgenomen over mogelijke instroom van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uitgangspunt daarbij is: de regionale slagkracht versterken en verbinden en elkaar inspireren. En de goede voorbeelden te delen waar de talenten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden benut.

Talenten benutten  
T
er inspiratie is ede brochure met goede voorbeelden van zorgorganisaties gepubliceerd waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Zorgorganisatie Gemiva SVG Groep laat zien dat met de focus op kwaliteiten van mensen, er niemand uitgesloten hoeft te worden en er meer mogelijk is dan men vaak denkt. Gemiva een functie Woon- en activiteitenhulp gecreëerd voor mensen met een beperking die de opleiding Woonhulp hebben afgerond. De andere collega’s hebben daardoor meer tijd om cliënten te begeleiden. De brochure bevat ook een mooi voorbeeld van De Swinhove Groep waar statushouders instromen in BBL-trajecten. De goede voorbeelden laten zien dat de slimme aanpak op lange termijn een structurele oplossing is voor het arbeidsmarktvraagstuk van de betreffende zorgorganisatie en dat het financieel aantrekkelijk is.    

Ondersteuning en ontlasten werkgevers: De Zorg-voor-werkwijzer
E
en belangrijk uitgangspunt in de landelijke afspraken is dat werkgevers goede ondersteuning krijgen. De begeleidingscapaciteit en de intensiteit van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt betreft maatwerk en is een aandachtspunt. Eén van de initiatieven is werkgevers ontzorgen waar nodig is en helderheid verschaffen over regelingen, tegemoetkomingen en instrumenten die beschikbaar zijn. Daarvoor is de Zorg-voor-werkwijzer ontwikkeld, een praktische gids met casusbeschrijvingen per doelgroep en met handige schema’s. In één oogopslag krijg je inzicht in welke begeleiding mogelijk is, welke opleiding en welke tegemoetkoming er is voor de werkgever bij het in dienst nemen van Wajonggerechtigde een leerling VSO/PrO of een statushouder. 

Meer informatie over de verschillende acties die lopen of op korte termijn van start gaan, zowel vanuit het Ministerie van VWS als SZW ,zijn geïntegreerd opgenomen in het bijgevoegde neuwsbericht over 'werken in de zorg'.

Downloads

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: