Nieuws

Berekening eigen bijdrage Wmo: kaders voor gegevenslevering aan het CAK

22 januari 2015

Gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor het leveren van zorggegevens aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het maken van goede afspraken tussen gemeente en zorgaanbieder draagt bij aan de tijdige en juiste inning van eigen bijdragen.

Alle gemeenten hebben in november en december 2014 de nieuwe beleidsregels voor het vaststellen van de eigen bijdrage in de nieuwe Wmo aan het CAK moeten doorgeven. Vanaf februari 2015 levert de gemeente, of de aanbieder in opdracht van de gemeente, gegevens over de geleverde ondersteuning aan bij het CAK. Het CAK berekent en int de verschuldigde eigen bijdrage. In de Informatiekaart Gegevensaanlevering CAK van december 2014 wordt beschreven welke afspraken hiervoor gemaakt moeten worden. Een aantal zaken zijn namelijk nieuw ten opzichte van voorgaande jaren, of tijdelijk anders ingericht. Wij vragen daarom uw aandacht voor enkele beperkingen die voortkomen uit de huidige inrichting van de gegevenslevering.

Voorbeeld uit de praktijk

Een cliënt die onder het overgangsrecht valt, krijgt ondersteuning in de vorm van beschermd wonen en ontvangt begeleiding. Begeleiding maakt normaal gesproken onderdeel uit van beschermd wonen. De aanlevering van deze gegevens aan het CAK verloopt in dat geval via een tijdelijke aanlevervoorziening. Als de cliënt de begeleiding in de plaats daarvan ontvangt als onderdeel van extramurale ondersteuning, dan worden gegevens los aangeleverd aan het CAK via de gangbare standaard en voorzieningen. Alleen als de zorg wordt gedeclareerd in minuten, uren, of dagdelen, kan de zorgaanbieder dat doen via de ZA-standaard. Als dit niet het geval is, doet de gemeente dit via de H&V-standaard.

De gegevenslevering aan het CAK voor de eigen bijdrageberekening staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van het totale administratief proces rond de levering van zorg en ondersteuning. Voor zowel gemeente als aanbieder is het daarom belangrijk dat de samenhang wordt geborgd; met bijvoorbeeld de afspraken over toewijzen, declareren en verantwoorden. Zo is er een belangrijke relatie tussen de productcodes die worden gebruikt voor de iWmo-declaratie en de productcodes die het CAK hanteert in de gegevensaanlevering. In de Informatiekaart Gegevensaanlevering CAK leest u terug wat u moet doen in dergelijke gevallen, waar u rekening mee dient te houden en welke andere randvoorwaarden gesteld zijn aan het proces van gegevenslevering richting het CAK.

De VGN monitort de ontwikkelingen rond de gegevensaanlevering, en zet zich er voor in om op zo kort mogelijke termijn een werkbare en definitieve werkwijze te realiseren. Hiertoe werkt de VGN samen met de andere zorgbranches samen in het project Informatievoorziening Zorgaanbieders (iZA). Wanneer u bij de gegevensaanlevering aanloopt tegen knelpunten, kunt u die doorgeven aan Han Huizinga, hhuizinga@vgn.nl.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga