Nieuws

Beroepsregistratie of vooraanmelden voor beroepsregistratie?

08 december 2015

Biedt uw organisatie jeugdhulp? Dan dient u de norm van de verantwoorde werktoedeling toe te passen. Deze norm houdt in dat aanbieders in de gehandicaptenzorg voor bepaalde werkzaamheden geregistreerde professionals in moeten zetten. Sinds 1 juli jl. kunnen hbo-professionals in de gehandicaptenzorg die jeugdhulp bieden zich vooraanmelden voor beroepsregistratie. De professionals kunnen zichzelf vooraanmelden voor beroepsregistratie. We zien nu in de praktijk dat hbo-ers zich soms onbedoeld registreren in plaats van dat ze vooraanmelden voor beroepsregistratie. De VGN verzoekt werkgevers te sturen op vooraanmelding.

Sinds 1 juli jl. kunnen hbo-professionals in de gehandicaptenzorg die jeugdhulp bieden en werkzaamheden uitvoeren waarvoor - in de toekomst - registratie vereist is zich vooraanmelden voor beroepsregistratie bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). In de praktijk signaleren we dat een deel van deze professionals zich onbedoeld registreren. In de norm van de verantwoorde werktoedeling is opgenomen dat werkgevers voor sommige werkzaamheden in principe geregistreerde professionals moeten inzetten. Maar nog niet alle professionals kunnen zich registreren. Beroepsregistratie van hbo-ers in de jeugdhulp is voorlopig alleen mogelijk voor jeugdzorgwerkers op basis van het competentieprofiel jeugdzorgwerker. Jeugdzorgwerkers moeten zich registeren. Maar andere professionals die jeugdhulp bieden, zoals maatschappelijk werkers, agogen in de GGZ, begeleiders in de gehandicaptenzorg en thuisbegeleiders kunnen zich nog niet registreren. Zij kunnen zich wel vooraanmelden voor beroepsregistratie. Beroepsregistratie is voor deze professionals pas van toepassing vanaf 2018. 

Knelpunten en vragen bij onbedoelde registratie

We zien nu een aantal knelpunten en vragen ontstaan omdat sommige hbo-professionals in de gehandicaptenzorg toch besluiten zich te registreren als jeugdzorgwerker. Dat is niet wenselijk, omdat professionals op deze manier geregistreerd raken onder een ‘verkeerd profiel’. Want het competentieprofiel voor de jeugdzorgwerker dat de basis vormt voor beroepsregistratie is niet toegesneden op de gehandicaptenzorg. Ook de beroepscode die professionals bij registratie onderschrijven is niet vanuit de eigen beroepsgroep opgesteld. Bovendien vallen professionals door hun registratie ook onder het tuchtrecht en moeten zij zich in hun na- en bijscholing richten op de herregistratie-eisen voor jeugdzorgwerkers. Ook dat is niet wenselijk. De inzet van de VGN is dat de nog te ontwikkelen registratie-eisen goed aansluiten en passen bij de jeugdhulp die in onze branche wordt geboden. 

Verzoek

Soms registreren professionals zich misschien omdat zij niet goed weten dat er ook vooraanmelding bestaat. Daarom vragen we u het bestaande voorlichtingsmateriaal onder de aandacht van uw medewerkers te brengen. Meer informatie vindt u ook in de bijlage van dit artikel. Daarnaast horen we geluiden dat professionals zich registreren omdat zij denken ‘dat zij maar beter geregistreerd kunnen zijn’. Ook zijn er signalen dat werkgevers van professionals vragen zich te registeren, bijvoorbeeld omdat gemeenten aan instellingen de (onterechte) eis stellen te werken met uitsluitend geregistreerd professionals. Graag horen wij van u wanneer dit speelt.

We verzoeken werkgevers daarom te sturen op vooraanmelding voor beroepsregistratie. Inmiddels is het SKJ ook een herstelactie gestart, zodat eventuele onbedoelde registraties omgezet kunnen worden naar vooraanmeldingen. Meer informatie vindt u in de bijlagen.

Dit artikel is een aanvulling op de informatie van het artikel 'Aan de slag met - vooraanmelden voor - beroepsregistratie jeugdhulpprofessionals'.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: