Bespreking VWS begroting 2024: Minister doet geen nieuwe toezeggingen

Op 24 en 25 januari is in de Tweede Kamer de begroting 2024 van VWS besproken, dit met uitzondering van de begroting jeugd. Het was de eerste begrotingsbespreking in de nieuwe politieke verhoudingen na de verkiezingen van 22 november, met veel nieuwe Kamerleden. Deze Kamerleden gingen in debat met de demissionaire minister Helder, die ook de portefeuille van haar vertrokken collega Kuipers waarnam. Minister Helder was zeer terughoudend in het doen van toezeggingen en bij de partijen die bezig zijn met formeren (PVV, VVD, NSC, BBB) was er terughoudendheid om stelling te nemen gezien de afspraak om tijdens de formatiebesprekingen niet naar buiten te treden.

Minister Conny Helder
Minister Conny Helder. Foto Aleid Denier van der Gon

Belangrijke thema’s tijdens het debat

Belangrijke thema’s tijdens de bespreking waren de afschaffing/verlaging van het eigen risico in de Zvw, de terugkeer van verzorgingshuizen, administratieve lasten in de zorg, streekziekenhuizen, wachtlijsten in de GGZ en de ouderenzorg en de vraag hoe snel Nederland post covid klinieken kan oprichten. In de schriftelijke beantwoording was ruimte voor de financiële situatie bij Wlz-zorginstellingen. Minister Helder geeft aan dat ze zich bewust is van sterk teruglopende resultaten over 2022 en dat een kwart van de zorginstellingen in de rode cijfers is beland. Ze geeft echter ook aan dat ze zelf een aantal maatregelen heeft genomen voor 2024 en dat instellingen zelf bezig zijn om de kosten terug te dringen. De minister heeft geen signalen ontvangen van UWV of zorgkantoren dat er sprake is van zorgverschraling of dreigende faillissementen.  

Inzet VGN en resultaat

Vooraf heeft de VGN een brief gestuurd (zie bijlage) waarin we de aandacht vragen voor problemen op de arbeidsmarkt, de bekostiging, de voorgenomen bezuinigingen en de administratieve lasten. Al deze thema’s zijn aan bod gekomen tijdens het debat of in de schriftelijke behandeling. Op een aantal terreinen zijn moties ingediend, onder meer voor salarisverhoging in de zorg, voor het afschaffen van de geplande Wlz-bezuinigingen in 2024 en voor het halveren van de administratieve lastendruk. De kans dat er voor 2024 nog extra middelen beschik­baar komen achten we niet groot, de PVV gaf wel aan dat voor 2025 en verder wordt gekeken naar de erfenis van het huidige kabinet. Volgens PVV-woordvoerder Fleur Agema gaat het hier om “een lijk uit de kast van VWS” waar een nieuw kabinet een oplossing voor moet vinden. 

Moties begrotingsdebat

Op 30 januari is gestemd over de ingediende moties. De moties over de extra middelen voor zorgsalarissen en het schrappen voor voorgenomen Wlz kortingen hebben het helaas niet gehaald. Wel aangenomen zijn:

  • de motie Agema om van het verminderen van regeltijd een topprioriteit te maken 
  • de motie Westerveld om bij de inzet van een spraakcomputer zowel hardware als software te vergoeden
  • de motie Krul/Westerveld over de meerjarige strategie voor mensen met een handicap
  • de motie Dijk om de financiele tegemoetkoming voor zorgverleners met long covid te verhogen naar minimaal 24.010 euro
  • de motie Dijk om ervoor te zorgen dat private equity partijen geen eigenaar mogen zijn van zorgorganisaties

De VGN blijft de aandacht van de politiek vragen voor wat de gehandicaptenzorg nodig heeft. 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Martijn Koot
E-mail
Telefoonnummer
06-23631032
Martijn Koot

Deze pagina is een onderdeel van