Nieuws

Bestuur stemt in met Werkprogramma Duurzaamheid 2021-2025

18 december 2020

Het bestuur heeft ingestemd met de voorgenomen activiteiten rond duurzaamheid voor de komende jaren. Dit programma heeft de VGN gemaakt in samenspraak met het Milieuplatform Zorgsector. De uitgangspunten worden ook door ActiZ en de Nederlandse GGZ onderschreven. De BAC-bedrijfsvoering had eerder dit najaar positief over het Werkprogramma Duurzaamheid 2021-2025 geadviseerd.

Hand met duurzame en groene wereld met windmolens

Uitgangspunten werkprogramma duurzaamheid

In de zomer van 2020 hebben we als branches in de langdurige zorg samen met het MPZ een aantal uitgangspunten voor de komende jaren geformuleerd. Over die uitgangspunten bestaat overeenstemming. Voor de VGN hebben we dit (samen met MPZ) toegesneden op onze sector en er een eigen Werkprogramma Duurzaamheid voor de komende jaren van gemaakt. We zien het ook als een uitwerking (voor wat betreft duurzaamheid) van het VGN-brede Werkprogramma 2021 dat de ALV onlangs heeft vastgesteld. We hebben voor duurzaamheid een scoop van de vier jaren van het nieuwe Kabinet gekozen. In dit programma duurzaamheid beschrijven we per pijler van de Green Deal wat het werk is voor kortere termijn, 2021/2022; waarop we ons voor de langere termijn richten; wat de randvoorwaarden zijn (met name de financiële) en hoe we willen communiceren over onze aanpak.


Uitgelichte punten 2021

Voor 2021 lichten we er nog speciaal uit:

  • In het Klimaatakkoord is de afspraak gemaakt dat alle maatschappelijke organisaties gaan werken met een eigen routekaart om inzichtelijk te maken hoe men werkt aan de Kabinetsdoelstelling (49% CO2-reductie in 2030 en volledig neutraal in 2050). Ook van onze leden zal het bevoegd gezag dit vragen. Veel leden zijn er inmiddels mee bezig. Samen met het MPZ faciliteren we dit proces.
  • We werken met ActiZ, TNO en VWS aan een monitor, waarmee we niet alleen de besparingen willen meten, maar ook willen laten zien welke andere inspanningen (gericht op de Kabinetsdoelstellingen) door de leden worden verricht. De genoemde routekaarten helpen daarbij.
  • Ook nu adviseren we de leden om tijdig met de gemeenten en eventueel met de woningcorporaties in overleg te treden in verband met de regionale wijkaanpakken.
  • De financiële randvoorwaarden zijn permanent onderwerp van gesprek met VWS.

Het volledige Werkprogramma Duurzaamheid 2021-2025 treft u aan als bijlage. Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we naar twee artikelen die we eerder publiceerden als bijdragen aan de Bouwkostennota’s. Ook deze twee artikelen voegen we nu als bijlage toe.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: