Nieuws

BGZJ: gemeenten én Rijk aan zet voor noodzakelijke compensatie stijgende kosten sociaal domein

11 november 2022

Op dit moment hebben we te maken met een buitensporige inflatie, onder andere als gevolg van de stijgende energiekosten. Ook aanbieders werkzaam in het sociaal domein merken dat sterk in de praktijk. Een hogere indexatie als compensatie van deze stijgende kosten en maatwerk voor aanbieders met extreem stijgende energiekosten is daarom noodzakelijk voor gecertificeerde instellingen en jeugdhulpaanbieders.

Verwarming uitdraaien

Compensatie is aan Individuele gemeenten

Het besluit om zorgaanbieders in het sociaal domein te compenseren voor hoge inflatie en energiekosten is primair aan individuele gemeenten. De BGZJ heeft een voorbeeldtekst gemaakt die aanbieders kunnen gebruiken in de communicatie hierover met regio’s en gemeenten. Ook hebben BGZJ-partners staatssecretaris Van Ooijen opgeroepen de voorwaarden te creëren om dit zo soepel mogelijk te realiseren.

Uitzonderlijke maatregel passend bij huidige situatie

Voor de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet heeft VWS de NZa gevraagd om bij de tariefstelling 2023 rekening te houden met laatstbekende hoge indices, namelijk uit de Macro economische Verkenning. Dit is een uitzonderlijke maatregel die afwijkt van de normale indexatiesystematiek in de Wlz en Zvw maar die passend is bij de huidige uitzonderlijke situatie. Maar niet alleen aanbieders in de Wlz en Zvw hebben te maken met deze stijgende energiekosten en forse overige inflatie. Ook aanbieders in het sociaal domein hebben hiermee te maken. Een hogere indexatie als compensatie van deze stijgende kosten is daarom ook voor hen noodzakelijk.

Vraag aan gemeenten

Het besluit om zorgaanbieders in het sociaal domein te compenseren voor hoge inflatie en energiekosten is primair aan individuele gemeenten. Daarom heeft de BGZJ een voorbeeldtekst gemaakt die aanbieders kunnen gebruiken in de communicatie met regio’s en gemeenten. In deze voorbeeldbrief staat de vraag aan gemeenten om de middelen die het Rijk beschikbaar stelt ter compensatie van de hoge inflatie en de stijgende energielasten van aanbieders, ook aan aanbieders door te zetten. Zodat de tarieven in het sociaal domein niet nog verder afwijken van dat wat nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering. Bij voorkeur op dezelfde wijze als de NZa toepast voor de Wlz en Zvw, zodat de administratieve lasten beperkt blijven.

Brief aan staatssecretaris Van Ooijen

In onze brief aan staatssecretaris Van Ooijen verzoeken we hem:

  • bij de inventarisatie van de knelpunten die voortkomen uit de hoge energiekosten voor de (semi-)collectieve sector nadrukkelijk rekening te houden met de gevolgen ervan voor aanbieders in het sociaal domein. Casuïstiek uit de sector hierover is al gedeeld met het ministerie van VWS,
  • de oproep aan gemeenten om zorgaanbieders te compenseren voor hoge inflatie en energiekosten, te ondersteunen en
  • te komen tot een eenduidige en afdwingbare systematiek waarmee landelijk beoogde compensatiemaatregelen via individuele regio’s en gemeenten door vertaald worden naar aanbieders. Zodat naleving afgedwongen kan worden en de administratieve lasten daarbij beperkt blijven.
Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: