Nieuws

Brief VWS over inkoop kortdurend verblijf en ambulante behandelzorg

19 oktober 2012

Op 18 oktober heeft VWS bijgevoegde brief naar de NZa gestuurd. Hierin is opgenomen dat de uitzonderingen zoals die gelden in 2012 voor kortdurend verblijf (logeren) en ambulante behandelzorg, in 2013 gecontinueerd worden.

Kortdurend verblijf (logeren)
Voor 2012 is een regeling getroffen waardoor zorgaanbieders logeren ruimer konden kopen dan op basis van de indicatie. Voor 2013 was de verwachting dat logeren niet meer onder de AWBZ zou vallen, vanwege de geplande overheveling van begeleiding naar de WMO (logeren valt onder de functie begeleiding). Met de val van het kabinet is deze overheveling vooralsnog uitgesteld. VWS heeft daarom besloten om de ruimere inkoopmogelijkheden ook over 2013 te doen laten gelden. 

Ambulante behandelzorg
Voor clienten met een verblijfsindicatie is vanwege het stapelverbod niet mogelijk om aanvullend extramurale zorg af te spreken. Sinds 2010 is hierop een uitzondering van toepassing voor de ambulante behandelprestaties H326 en H327. Ook deze uitzondering wordt in 2013 gecontinueerd. VWS geeft hierbij aan dat deze uitzonderingspositie niet langdurig mogelijk is en heeft de partijen verzocht om een structurele oplossing te zoeken. De VGN is in samenwerking met De Borg en de relevante landelijke partijen (NZa, CVZ, CIZ) bezig een onderzoek uit te laten voeren.

Deze pagina is een onderdeel van: