Nieuws

CCE advies voor extramurale prestaties: H818 en H822

18 februari 2013

Per 2013 is een positief CCE-advies nodig om de prestaties VG kind gedrag H818 en H822 te kunnen leveren. Dit zijn respectievelijk de begeleiding groep en behandeling groep prestaties voor kinderen met een verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedragsproblemen. Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk om adviezen voor deze twee prestaties aan te vragen. Wij zijn ons er van bewust dat dit kan leiden tot problemen om deze prestaties vervolgens met uw zorgkantoor af te kunnen spreken. Het CCE is in overleg met onder meer VGN, VWS en ZN bezig om vorm te geven aan de adviesprocedure.

In de NZa beleidsregel CA-300-541 is voor de twee extramurale prestaties voor VGkinderen met gedragsproblematiek (H818 en H822) een aanvullende voorwaarde opgenomen. De voorwaarde is dat deze twee prestaties geleverd mogen worden indien het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) een positief advies heeft afgegeven. Voor de begeleidingsprestatie H818 was dit in voorgaande jaren ook al een vereiste. De behandelprestatie H822 is nieuw per 2013 en daarmee ook het benodigde CCE-advies voor H822.

Veranderingen per 2013
Omdat de bestaande prestatie H818 (begeleiding groep) tot vorig jaar gekoppeld was aan een dermate laag tarief, werd dit in de praktijk nauwelijks afgesproken. Daardoor heeft het CCE nauwelijks adviezen afgegeven en is er tot op heden geen noodzaak geweest een breed toepasbare adviesprocedure op te zetten. Na aandringen van de VGN heeft de NZa het tarief van deze prestatie verhoogd waardoor aanbieders deze prestatie nu wel kunnen leveren. Daarnaast heeft de VGN zich ingezet om voor deze cliëntgroep ook de prestatie behandeling groep te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in de nieuwe prestatie H822. Het verhogen van het tarief voor de begeleidingsprestatie en de nieuwe behandelingsprestatie leiden ertoe dat per 2013 wel op grote schaal CCE advisering nodig is.

Adviesprocedure
Het CCE is niet betrokken geweest bij de wijzigingen in de prestaties en tarieven. Zij hebben zich daardoor niet tijdig voor kunnen bereiden op deze uitbreiding van hun taken. Waar tot voor kort volstaan kon worden met individuele advisering moet nu overgegaan worden op een vooraf vastgestelde werkwijze die op grote schaal toepasbaar moet zijn. Het CCE wil, in samenwerking met relevante partijen, een werkwijze ontwikkelen die recht doet aan deze doelgroep door meer in te zetten op preventie en een groepsgerichte werkwijze. Hierover wordt nu het gesprek geïnitieerd met verschillende partijen, waaronder de VGN.  Zowel de  VGN als het CCE zetten zich daarbij in op een werkwijze met zo min mogelijk administratieve lasten en lage advieskosten. Wij informeren u opnieuw via deze website wanneer deze werkwijze ontwikkeld is en u de benodigde adviezen kan aanvragen.

Hoe nu verder?
Omdat nu nog geen adviezen afgegeven kunnen worden, kunt u in de situatie komen dat het zorgkantoor deze prestaties nog niet met u wilt afspreken, of dat u in onzekerheid verkeerd dat u deze prestaties alsnog kan afspreken. Tot heden hebben we voornamelijk signalen ontvangen dat zorgkantoren in de regel begripvol met deze situatie omgaan. Graag ontvangen we uw signalen als u deze prestaties niet kan afspreken of anderszins problemen ondervindt met de levering, declaratie of financiering van deze twee prestaties.

Deze pagina is een onderdeel van: