Nieuws

Consequenties overheveling extramurale behandeling naar Zvw

10 juli 2019

Per 2020 worden de monodisciplinaire prestaties van de AVG en de SO overgeheveld naar de Zvw. De overige prestaties volgen per 2021. De minister en de Tweede Kamer hebben dit op 3 juli afgerond. Het is de eerste fase van de overheveling. Over de achtergronden en de implicaties voor zorgaanbieders informeren we u in dit artikel met bijlagen. Vanaf nu spreken we niet meer over ‘extramurale behandeling’ of over ‘aanvullende geneeskundige zorg’, maar de benaming in de regelgeving is vanaf heden: geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP).

In de afgelopen jaren hebben we u meerdere malen geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de overheveling van de GZSP naar de Zvw. In december over een werkconferentie van de VGN en in mei over de brief die minister Bruins aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In een bijlage bij dit artikel treft u een notitie aan van de VGN met de stand per juli 2019 en met onze voorgenomen aanpak voor de tweede fase van de overheveling.

Implicaties fase 1

De eerste fase van de overheveling (monodisciplinaire prestaties van de AVG) is nu een voldongen feit. Voor zorgorganisaties (leden van de VGN) heeft de belangrijkste implicatie betrekking op het inkoopproces: tot nu toe kon alle zorg door de AVG gedeclareerd worden bij het zorgkantoor vanuit de subsidieregeling. Per 2020 moet gedeclareerd worden bij (wellicht meerdere) zorgverzekeraars, die in de komende maanden deze zorg zullen gaan inkopen. Uiterlijk 15 juli zullen de verzekeraars hun inkoopbeleid publiceren. Het is voor zorgorganisaties een flinke belasting om voor vaak een gering aantal (extramurale) cliënten met meerdere verzekeraars te moeten onderhandelen. We willen daarbij voorkómen dat de nodige zorg daardoor niet meer geleverd zou worden. Representatie is voor de verzekeraars en VWS niet aan de orde (het past niet bij het concurrerende karakter van de Zvw), maar het uitgangspunt is dat iedereen die nu een contract heeft, ook in 2020 weer gecontracteerd wordt. Om instellingen verder te helpen bij het inkoopproces hebben we met ZN wel drie voorlichtende documenten gemaakt: 1) een stroomschema hoe per situatie te handelen; 2) een PowerPoint presentatie met aanvullende informatie over AGB-codes en met linken naar relevante documenten en beleidsregels; 3) een informatiebulletin van VECOZO. De drie documenten treft u als bijlagen aan.

Aanpak voor fase 2

Veel GZSP is multidisciplinair. Dat kan theoretisch ingekocht worden via de losse monodisciplinaire (para)medische prestaties. Nadeel: je moet de tarieven bij elkaar optellen, er is geen vergoeding voor MD-overleg, het kost veel administratie, maar vooral: het is dan onsamenhangende zorg en er is onvoldoende zicht op kwaliteit(sborging). Dit is de achtergrond waarom er (extramurale) multidisciplinaire zorgprogramma’s moeten komen: professionele beschrijvingen van samenhangende zorg, gebaseerd op professionele kwaliteitsnormen, evidence-based, met de mogelijkheid van integrale inkoop door verzekeraars en met een integrale bekostiging.

De genoemde werkconferentie van de VGN (december 2018) kreeg een vervolg op 26 juni 2019. De deelnemers concludeerden dat we in ieder geval moeten starten met het maken van een programma ‘multidisciplinaire behandeling gedragsproblematiek VG’. We gaan dat projectmatig aanpakken, met als doel om in 2021 een aantal multidisciplinaire programma’s beschreven te hebben voor de VG-sector. De leden en de professionals worden hierbij betrokken. Na de zomer krijgt dit een vervolg. We blijven u daarover informeren.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: