Nieuws

De onderzoeksthema's van de VGN

14 december 2017

De VGN heeft de belangrijkste kennisvraagstukken van gehandicaptenzorgorganisaties gebundeld in een lange termijn onderzoeksagenda. We roepen subsidiegevers en onderzoekers op om deze agenda leidend te laten zijn bij de ontwikkeling van nieuwe kennis. VGN-leden hebben deze nieuwe kennis nodig om in te spelen op ontwikkelingen, zoals de toename van het aantal cliënten met complexe zorgvragen en de toenemende complexiteit van de samenleving. 

Grootste prioriteit heeft onderzoek naar hoe professionals de eigen regie van mensen met beperkingen kunnen versterken. Dit vraagt om kennis ‘op maat’ voor verschillende cliëntgroepen, zowel binnen de Wlz als in het sociaal domein, waarbij het er ook om gaat het spanningsveld tussen autonomie en veiligheid goed te hanteren.

Een tweede belangrijk onderzoeksthema richt zich op de versterking van professionaliteit. Onderzoek kan praktijkkennis zoals methodieken expliciet maken, waardoor deze gedeeld kan worden, en ook onderbouwen. Ook is behoefte aan kennis over nieuwe vaardigheden en over effectieve wijzen van kennisoverdracht. Een uitgebreidere toelichting op deze en ook de andere thema’s leest u in de bijgevoegde pdf.

Inzet lange termijn onderzoeksagenda

De VGN agendeert deze thema's bij de stakeholders, waaronder subsidiegevers, zoals het ministerie van VWS en ZonMw, en onderzoekers, zoals hoogleraren en lectoren. We vragen hen deze onderzoeksthema’s leidend te laten zijn bij de ontwikkeling van nieuwe kennis. Daarmee wordt bijgedragen aan de kwaliteit van bestaan van mensen met beperkingen zowel in de langdurige gehandicaptenzorg als in het sociaal domein

Gevolgde werkwijze

Om de kennisbehoeften van VGN-leden te identificeren zijn kwaliteitsrapporten van deelnemers aan de proeftuinen van het kwaliteitskaders geanalyseerd. De hierin genoemde verbeterthema’s zijn gespiegeld aan het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap en via een online vragenlijst getoetst bij kennismanagers van VGN-leden. 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten