Nieuws

VGN versterkt samen met stakeholders kennisinfrastructuur langdurige zorg

15 oktober 2020

Om de kenniscyclus in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg te bevorderen wordt volop gewerkt aan versterking van de kennisinfrastructuur langdurige zorg. VWS gaf hiervoor een belangrijke impuls (zie Beleidsbrief ‘Stand van zaken kennisinfrastructuur langdurige zorg’ in de bijlage), die bij de aanpak van COVID-19 helpend bleek. De VGN levert hieraan samen met haar kennispartners een essentiële bijdrage. Dit gebeurt vanuit haar integraal kennisbeleid met agendering, lobby, verbindingen leggen, het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis.

Het integrale kennisbeleid van de VGN

COVID-19 

Rol VGN in kennisinfrastructuur langdurige zorg

  • Vragen van zorgverleners inventariseren en beantwoorden door Vilans: VGN is samenwerkingspartner en levert haar bijdrage op basis van haar Lange Termijn Onderzoeksagenda 2018-2022.
  • Onderzoek programmeren: In de tweede fase van Gewoon Bijzonder blijft de focus gericht op vraagstukken rond Gezondheid, Gedrag, Welbevinden en Participatie van mensen met een intensieve zorgvraag. Extra aandacht is er voor de verspreiding en implementatie van kennis. De VGN is betrokken bij de programmering. Daarnaast is het PRO-programma van start gegaan en geven de programma’s Palliantie en Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning specifiek aandacht aan de verstandelijk gehandicaptenzorg, zoals via het samenwerkingsverband (H)erken jij dementie? ZonMw zorgt dat de kennis uit onderzoek via het Kennisplein Gehandicaptensector wordt verspreid.
  • Onderzoek uitvoeren: ZonMw ondersteunt met subsidie de Academische Werkplaatsen gehandicaptenzorg. De VGN is partner van een kennisalliantie tussen wetenschap, onderwijs en praktijk. VWS heeft KPGM onderzoek laten uitvoeren naar de vorming van expertisecentra voor specifieke groepen cliënten met een klein volume en complexe zorgbehoefte. De VGN werkt samen met de betreffende expertisenetwerken in afstemming met VWS, Zorgkantoren en Ieder(in) aan voorstellen om hier concrete invulling aan te geven voor de gehandicaptenzorg. De Academische werkplaats Sterker op eigen benen gaat een project uitvoeren gericht op een vernieuwende wijze van datagebruik voor monitoring van de gezondheid van mensen met verstandelijke beperkingen. 
  • Vakbekwaamheid van zorgverleners: met financiering vanuit VWS is in 2018 door Verenso, V&VN en NVAVG de Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige zorg (SKILZ) opgericht om multidisciplinaire kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen. Vanuit de VGN Bestuursadviescommissie Kwaliteit & Veiligheid heeft mevrouw Harmelink (Elver) zitting in de Adviesraad. Verder voert het Trimbosinstituut een onderzoek uit naar domeinoverstijgende expertise op het terrein van ouderen en mensen met verstandelijke beperkingen en psychiatrische problematiek. Ook wordt de kennis uit het traject Erkende interventies gedeeld. 
  • Evaluatie van kennis en financiering van de kennisinfrastructuur: het Zorginstituut gaat in opdracht van VWS na bij stakeholders, waaronder de VGN, op welke wijze bestaande kennis op actualiteit en juistheid geëvalueerd kan worden. De NZa zal op verzoek van VWS in gesprek met stakeholders, waaronder de VGN, om te komen tot een advies over hoe zorgverleners en zorgaanbieders meer invloed kunnen krijgen op de kennisontwikkeling en welke randvoorwaarden daarbij van belang zijn.
     
Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: