Nieuws

VGN zet zich volop in voor versterking kennisinfrastructuur langdurige zorg

13 september 2019

Versterking van de kennisinfrastructuur langdurige zorg is een van de speerpunten in het VWS-beleid. Dit is gericht op het bevorderen van de kenniscyclus in zowel de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg (zie Beleidsbrief ‘Beter weten: versterken professioneel handelen in de langdurige zorg in de bijlage). Voor de gehandicaptenzorg zet VGN zich hier volop voor in met haar integraal kennisbeleid. Dit gebeurt via agendering, lobby en verbindingen leggen, het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis.

Het integrale kennisbeleid van de VGN

Rol VGN in kennisinfrastructuur langdurige zorg

Vragen van zorgverleners inventariseren en beantwoorden door Vilans: VGN participeert in de klankbordgroep die geconsulteerd wordt in het kader van het prioriteringsproces en maakt daarbij gebruik van haar Lange Termijn Onderzoeksagenda 2018-2022.

Onderzoek programmeren: VWS heeft ZonMw opdracht gegeven voor inrichting van de tweede fase van Gewoon Bijzonder. De focus blijft gericht op vraagstukken rond Gezondheid, Gedrag, Welbevinden en Participatie van mensen met een intensieve zorgvraag, met nu specifieke aandacht voor de doelgroepen mensen met ernstig meervoudige beperking, met NAH, en met multiproblematiek (namelijk VB met dementie en VB met GGZ-problematiek) en naasten/mantelzorgers. Daarnaast is het PRO-programma van start gegaan en geven de programma’s Palliantie en Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning specifiek aandacht aan de verstandelijk gehandicaptenzorg (o.a. via het onderzoeksnetwerk Dementie).

Onderzoek uitvoeren: VWS heeft KPGM onderzoek laten uitvoeren naar de vorming van expertisecentra voor specifieke groepen cliënten met een klein volume en complexe zorgbehoefte. Vanuit VGN wordt in afstemming met VWS, Zorgkantoren en Ieder(in) gewerkt aan een voorstel om hier concrete invulling aan te geven voor de gehandicaptenzorg. Daarnaast voert de Academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ onderzoek uit naar basisregistratie in de gehandicaptenzorg. Vanuit bureau Significant dat voor de VGN de quick scan uitvoert naar optimalisatie van dategebruik is contact met deze onderzoekers.

Vergroting vakbekwaamheid van zorgverleners: met financiering vanuit VWS is door Verenso, V&VN en NVAVG de Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige zorg (SKILZ) opgericht om multidisciplinaire kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen. Vanuit de VGN Bestuursadviescommissie Kwaliteit & Veiligheid heeft mevrouw Harmelink (Elver) zitting in de Adviesraad. Verder heeft het Trimbosinstituut de opdracht gekregen voor onderzoek naar domeinoverstijgende expertise op het terrein van ouderen en mensen met verstandelijke beperkingen en psychiatrische problematiek.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten