Nieuws

De VGN ondertekent de nieuwe Green Deal duurzame zorg

07 november 2022

VGN-voorzitter Boris van der Ham ondertekende op vrijdag 4 november de Green Deal 3.0 Samen werken aan duurzame zorg. In de nieuwe Green Deal committeren de partijen uit de zorgsector zich aan meer inzet om de zorg verder te vergroenen.

VGN-voorzitter Boris van der Ham ondertekent de Green Deal

Brede kijk op duurzaamheid, concretere doelen

De Green Deal 3.0 is een vervolg op de Green Deal 2.0. Deze liep tot 2022 en hiervan was de VGN ook medeondertekenaar. Vanuit de zorgsector was er veel animo om een nieuwe Green Deal te realiseren. De klimaatcrisis vormt namelijk een grote bedreiging voor de volksgezondheid en zorgt ervoor dat de zorgvraag groeit. De zorgsector ondersteunt en verleent zorg aan mensen, maar draagt zelf bij aan klimaatverandering door onder meer de hoeveelheid CO2 die zij uitstoot, door afval en gebruik van grondstoffen. Steeds meer zorgaanbieders en zorgprofessionals willen deze paradox tegengaan. Daarom hebben diverse partijen samengewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe Green Deal. Dit proces werd gefaciliteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg zijn er concretere en ambitieuzere doelen gesteld. Ook wordt in deze deal het thema duurzaamheid breder benaderd door meer inzet op gezondheidsbevordering en preventie. En op het vergroten van bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu en andersom.

Vijf thema's

De vijf thema’s in de Green Deal zijn:

  1. Actievere inzet op gezondheidsbevordering
  2. Vergroten van kennis en bewustwording
  3. Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel klimaatneutraal in 2050
  4. Verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel maximaal circulaire zorg in 2050
  5. Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie(gebruik)

Financiële randvoorwaarde

Onze sector ziet het verduurzamen van de zorg als een belangrijke opdracht. Veel organisaties hebben al goede stappen gezet, en willen verder. Tegelijkertijd staat onze sector voor grote financiële uitdagingen, die maakt dat de ambitie om te verduurzamen ook onder druk staat. In de totstandkoming van de Green Deal heeft de VGN hier nadrukkelijk aandacht voor gevraagd als randvoorwaarde voor het realiseren van de doelen. We moeten samen met het ministerie van VWS realiseren dat de benodigde middelen om deze transformatie te maken vanuit het Klimaatfonds aan de zorg worden toebedeeld.

Vervolgproces

De partijen uit het zorgveld werken de doelstellingen en afspraken de komende tijd uit in sectorale uitvoeringsplannen.

Op 8 december organiseert het ministerie van VWS in Amersfoort een landelijk tekenmoment voor andere partijen en individuele organisaties om hun commitment te tonen.

Ondertekening Green deal

Deze pagina is een onderdeel van: