Declareren van gzsp door behandelaar zonder AGB-code

Met ingang van 1 januari 2021 is de hele gzsp (geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen) overgeheveld naar de Zvw.
In de praktijk blijkt dat ingediende declaraties van zorg geleverd door gedragswetenschappers vaak afgewezen worden doordat de AGB-code van de regiebehandelaar/ uitvoerend behandelaar niet goed ingevuld is. Om dit probleem op te lossen zijn er nieuwe afspraken gemaakt met zorgverzekeraars.

Begeleidster loopt buiten met arm om cliënt

Waar gaat het mis?

In de declaratiestandaard staat het volgende vermeld:

‘Daar waar in de Prestatiecodelijst geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen in toelichting regiebehandelaar staat, moet de AGB-code van de natuurlijke persoon die de rol van regiebehandelaar vervult, in de Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder gevuld worden’.

‘Het gegeven zorgverlenerscode behandelaar/ uitvoerder betreft de zorgverlener onder wiens verantwoordelijkheid de prestatie Wlz, WV, ELV, GZSP en ZG zorg is uitgevoerd. Het gegeven dient verplicht gevuld te worden, met de zorgverlenerscode van een instelling’. Het is onduidelijk wat er nu daadwerkelijk ingevuld moet worden om de geleverde zorg te kunnen declareren. Het probleem doet zich voor:

  1. In het begrip ‘natuurlijk persoon’. Bij de overheveling is afgesproken dat de AGB-code van een natuurlijk persoon gebruikt moest worden. Voor de gedragswetenschapper blijkt dit lastig.
  2. Op het moment dat de prestatie ‘Zorg zoals gedragswetenschappers bieden’ wordt gedeclareerd. Het probleem zit dan met name in de wijze waarop het veld ‘uitvoerder’ gevuld wordt door de gedragswetenschapper/regiebehandelaar. In de afhandeling van een declaratie wordt gekeken naar een AGB-code. Een gedragswetenschapper heeft deze niet waarop de declaratie wordt afgewezen.

Oplossing

VGN heeft over declaratieproblematiek overleg gehad met de verschillende partijen, waaronder ZN en de NZa. Het probleem doet zich met name voordoet bij de declaratie van de prestatie “Zorg zoals gedragswetenschappers bieden”. De gedragswetenschapper heeft geen AGB-code terwijl in de declaratie er wel een AGB-code ingevuld moet worden. Uitgangspunt  is dat de door zorgverzekeraars erkende gedragswetenschappers (de GZ-psycholoog en de orthopedagoog-generalist) een AGB-code aanvragen als zij deze nog niet hebben. Als er sprake is van de zogenaamde verlengde arm constructie, waarbij een door de zorgverzekeraar niet erkende gedragswetenschapper de zorg levert, dan wordt de zorg onder verantwoordelijkheid van de GZ-psycholoog of de orthopedagoog-generalist uitgevoerd. De AGB-code van deze zorgverlener wordt dan ingevuld in de declaratie.

Gemaakte afspraken

  1. De door de zorgverzekeraars erkende gedragswetenschappers (GZ-psycholoog en de orthopedagoog-generalist) vragen zo snel mogelijk een AGB-code aan zodat deze gebruikt kan worden in de declaratie. Zowel voor de opnieuw in te dienen declaraties als voor de nog niet ingediende declaraties.
  2. Indien de zorg wordt geleverd onder de verlengde arm constructie dan wordt dit gedeclareerd via de AGB-code van de door de zorgverzekeraars erkende gedragswetenschapper (de GZ-psycholoog of de orthopedagoog-generalist).
  3. In de periode 1 september 2021 tot 1 januari 2022 kunnen alle nog niet ingediende of afgewezen declaraties van het behandeljaar 2021 opnieuw worden ingediend bij de zorgverzekeraars.
  4. ZN doet een beroep op de zorgverzekeraars om het declaratieproces gzsp zo uniform mogelijk in te richten en dezelfde uitgangspunten te hanteren. 
  5. In de Vektis standaarden wordt de invulinstructie verduidelijkt om misverstanden te voorkomen.
  6. De NZa brengt een verduidelijking aan in de 'Regeling gzsp'.

 

Deze pagina is een onderdeel van