Nieuws

Directiemail: Reactie VGN op Miljoenennota 2013

19 september 2012

De Prinsjesdagstukken bevatten dit jaar weinig verrassingen. Het zijn uitwerkingen van de maatregelen die al eerder zijn aangekondigd in het Lenteakkoord van de VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Bij nader onderzoek blijkt alleen een nuancering van de maatregel extramuralisering. Verder wordt aangegeven dat in september 2012 is gestart met een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Gehandicaptenzorg

Gevolgen Miljoenennota

De miljoenennota treft de gehandicaptenzorg op meerdere fronten. Zo hebben het schrappen van de Agema-middelen (officieel het convenant Investeringen Langdurige Zorg geheten), het verlagen van de contracteerruimte en de bezuinigingen op het gehandicaptenvervoer, vergaande consequenties. Al deze maatregelen zijn al in de contracteerruimte 2013 verwerkt.
De beleidsmaatregelen die rond werkgeverszaken in de Miljoenennota zijn opgenomen, zoals de forensentaks en aanpassingen in het ontslagrecht en WW-stelsel maken het voor zorginstellingen nog complexer om de bedrijfsvoering op deze bezuinigingen aan te passen. De VGN is beducht voor de gevolgen van deze plannen en heeft haar bezwaren meerdere malen geuit, ook via een brief aan de Tweede Kamer.Wat opvalt

Bij nader onderzoek van de stukken blijkt alleen een nuancering van de maatregel extramuralisering. In de begroting van 2013 wordt aangegeven dat de lichtere zorgzwaartepakketten (ZZP) worden geëxtramuraliseerd. Mogelijk ontstaat er enige ruimte voor een fasering van enkele ZZP’s, omdat de ZZP’s VG 1, 2 ,3 en LVG 1, 2 niet letterlijk genoemd worden. De VGN is hierover al in gesprek met het ministerie van VWS. De nu gekozen formulering biedt perspectief.

 

IBO Gehandicaptenzorg

Verder wordt in de Miljoenennota aangegeven dat in september 2012 is gestart met een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Gehandicaptenzorg. Een werkgroep vanuit de ministeries van VWS, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken, OCW en Financiën gaat de uitgavenontwikkeling in onze sector analyseren. Het doel is om te komen tot een aantal beleidsvarianten waarmee de doelmatigheid en de budgettaire beheersbaarheid op langere termijn vergroot wordt. Dit moet resulteren in een eindrapport op uiterlijk 1 maart 2013. De VGN is uitgenodigd input te leveren aan de werkgroep. Uiteraard brengen wij daar onze visie op de gehandicaptenzorg in.

 

Beperkt houdbaar

Onzeker is wat de houdbaarheid is van de maatregelen uit het Lenteakkoord. De vijf partijen hebben net geen meerderheid meer in de nieuwe Tweede Kamer, ze komen op 75 zetels. Binnen de begroting van 2013 kan het nieuwe kabinet of een meerderheid in de Tweede Kamer voor 1 januari 2013 nog maatregelen aanpassen. Hier moeten alternatieven tegenover staan om te voldoen aan de begrotingseis van 3 procent uit Brussel.

Eén van de maatregelen uit het Lenteakkoord die zelfs bij de vijf participerende partijen ter discussie staat, is de fiscale vrijstelling voor woon- en werkverkeer. Voor de andere maatregelen die de langdurige gehandicaptenzorg raken zoals bezuinigingen op gehandicaptenvervoer, lijkt onvoldoende politiek draagvlak voor wijzigingen.

Uiteraard blijft de VGN in Den Haag onze bezwaren tegen bovengenoemde maatregelen onder de aandacht brengen.

 

Persbericht

De VGN heeft op Prinsjesdag een persbericht uitgebracht met de titel: ‘VGN: Nieuw kabinet moet meer oog hebben voor de gehandicaptenzorg’. In dit persbericht herhalen we onze kritiek op de voorgenomen bezuinigingen, maar doen ook een aantal voorstellen aan het nieuwe kabinet over de toekomst van de gehandicaptenzorg.

Elk jaar maakt de VGN een uitgebreide notitie over de maatregelen in de begroting. Gezien de geringe veranderingen ten aanzien van het Lenteakkoord verwijzen wij u naar onze eerdere analyse van de impact van het Lenteakkoord op de gehandicaptenzorg. Prinsjesdagstukken

U kunt de Miljoenennota, de begrotingen van de verschillende departementen en de Macro-Economische Verkenningen (MEV) vinden via de volgende links:

Het is ook mogelijk om de Miljoenennota op thema te doorzoeken op https://miljoenennota.prinsjesdag2012.nl/.
Bovendien is er dit jaar voor het eerst een speciale Prinsjesdag app voor tablets beschikbaar.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: