Nieuws

Prinsjesdag: VGN blijft alert op goede uitvoering

16 september 2015

Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat de uitvoering van eerder gemaakte plannen in de zorg centraal staat. Dit gaat niet zonder slag of stoot en vraagt blijvende aandacht. De VGN blijft dan ook alert op een zorgvuldige transformatie.

In de begroting van VWS staan enkele wijzigingen die voor de gehandicaptenzorg relevant zijn.

 • Zo is het positief dat de efficiencykorting in de Wlz voor 2016 is teruggedraaid. Hierdoor wordt de korting van € 45 miljoen in de voorlopige contracteerruimte Wlz 2016 ongedaan gemaakt en is er iets meer geld beschikbaar voor de inkoop.
 • Ook komt bijna € 60 miljoen extra beschikbaar voor kinderen die extra zorg nodig hebben op school. Hiervan wordt structureel, al vanaf 2015, € 10 miljoen beschikbaar gesteld in de contracteerruimte voor kinderen die zorg in natura ontvangen. Het overige deel is bestemd voor persoonsgebonden budgetten. Met deze middelen kan voor alle kinderen dagbesteding, dat nu standaard deel uitmaakt van het indicatieprofiel, worden ingekocht.
 • De campagne ‘Veilig werken in de zorg’, waarvan de VGN één van de initiatiefnemers is, wordt voortgezet in 2016. Gezien het succes van deze campagne heeft VWS opnieuw € 3,5 miljoen uitgetrokken.  


Knelpunten

De toevoeging van deze middelen neemt niet weg dat we ons zorgen maken over de toereikendheid van de beschikbare middelen. De VGN ziet voor 2015, zowel in de Wlz als in het gemeentelijk domein, knelpunten ontstaan en vreest dat deze doorlopen naar volgende jaren. Deze punten brengen we zeker onder de aandacht van de Kamerleden voor het begrotingsdebat VWS op 2 november a.s.

Ook in de begrotingen van SZW en OCW staan een aantal maatregelen die relevant zijn voor de gehandicaptenzorg:  

 • Extra geld voor beschutte werkplekken
  Het ministerie van SZW stelt voor de komende vijf jaar in totaal € 100 miljoen extra beschikbaar om meer en sneller beschutte werkplekken in te richten. In de Participatiewet is afgesproken dat gemeenten in de komende jaren in totaal 30.000 beschutte werkplekken creëren. Het aantal beschutte werkplekken blijft echter achter bij de geplande 1.600 beschutte werkplekken voor 2015. Gemeenten mogen zelf kiezen waar zij deze beschutte werkplekken onderbrengen. Dit kan bij een sociale werkplaats, maar zeker ook bij een gehandicaptenzorginstelling, die bijvoorbeeld arbeidsmatige dagbesteding biedt.
 • Daling werkgeverslasten in laagste loonschalen
  Ook wordt lastenverlichting voor werkgevers aangekondigd. Zo komt er een Lage Inkomens Voordeel (LIV) waardoor het voor werkgevers goedkoper wordt om mensen met inkomens rond het wettelijk minimumloon in dienst te houden. Dit heeft betrekking op medewerkers in schaal 5 en de lagere treden in de schalen 10 tot 35 van de CAO Gehandicaptenzorg. Het kabinet wil zo het aantal banen voor mensen met een laag opleidingsniveau vergroten.
 • Ouderschapsverlof
  Het betaalde ouderschapsverlof voor de partner van de moeder wordt uitgebreid van twee naar vijf dagen.
 • Opleidingen beroepenstructuur en arbeidsmarkt
  In 2016 brengt het Zorginstituut nader advies uit over de herstructurering van het beroepsonderwijs in de zorg. Het ministerie van OCW wil bevorderen dat het beroepsonderwijs sneller inspeelt op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.


Bekende maatregelen

In de Prinsjesdagstukken zien we een aantal maatregelen bevestigd, zoals die eerder al in de Voorjaarsnota 2015 zijn gepubliceerd. Ook is het budget van € 8 miljoen dat al beschikbaar was gesteld voor het programma 'Gewoon Bijzonder' (Nationaal Programma Gehandicapten), in de VWS-begroting opgenomen.     
Op macro-niveau blijven de gevolgen voor de gehandicaptensector vrijwel ongewijzigd.  U kunt in de VGN-factsheet Budgetontwikkeling langdurige zorg van afgelopen juli lezen over deze ontwikkelingen.
Verder wordt bevestigd dat het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, naar verwachting, begin 2016 wordt geratificeerd.


U kunt de Miljoenennota, de begrotingen van de verschillende departementen en de Macro-Economische Verkenningen (MEV) hier vinden.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: