Nieuws

Eigen bijdrage Wlz omlaag bij weinig zorg

07 oktober 2016

Staatssecretaris van Rijn heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat de eigen bijdrage in de Wlz voor cliënten die minder dan 20 uur zorg per maand zorg afnemen, wordt verlaagd tot een minimale eigen bijdrage. Deze maatregel, beschreven in de brief, wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 ingevoerd. Daarnaast heeft hij een nadere uitwerking gegeven van de eerder aangekondigde verlaging van de eigen bijdrage in de Wmo per 2017.

Eigen bijdrage Wlz

Per 1 januari van dit jaar is de eigen bijdrage in de Wlz voor MPT cliënten vastgesteld alleen op basis van het inkomen en onafhankelijk geworden van de hoeveelheid afgenomen zorg. Gebleken is dat voor cliënten die weinig zorg afnemen de eigen bijdrage in geen verhouding staat tot de kostprijs en het een prikkel kan zijn voor minder inzet van mantelzorg. De staatssecretaris vindt dit ongewenst en heeft nu besloten dat cliënten met alleen een MPT die minder dan 20 uur zorg per maand ontvangen teruggaan naar een minimale eigen bijdrage van €23 per maand. Deze maatregel wordt met terugwerkende kracht vanaf  januari 2016 ingevoerd. De VGN heeft van VWS vernomen dat de staatssecretaris het CAK heeft gevraagd een uitvoeringstoets te doen naar de wijze waarop dit uitgevoerd kan worden.

Eigen bijdrage Wmo

Op Prinsjesdag heeft de minister van Financiën samen met de staatssecretaris aangekondigd dat de eigen bijdrage in de Wmo wordt verlaagd. Deze maatregel is vooral voordelig voor eenverdieners met een chronisch zieke partner. In de nieuwe brief wordt dit uitgewerkt. De maatregel betreft de volgende onderdelen:

Voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW gerechtigde leeftijd:

  • afschaffing van het maximale periodebedrag
  • verhoging van het inkomensbedrag waarboven een procentuele bijdrage moet worden betaald
  • lager procentuele bijdrage (12,5%)

 
Voor overige huishoudens:

  • Verlaging en gelijktrekking van het maximale periodebedrag (€17,50)
  • Kleine verhoging van het inkomensbedrag waarboven een procentuele bijdrage moet worden betaald
  • lager procentuele bijdrage (12,5%)

Deze maatregel betreft maximale eigen bijdragen die gemeenten mogen heffen bij maatwerkvoorzieningen in de Wmo. Gemeenten hebben de mogelijkheid lagere eigen bijdragen in rekening te brengen.

In de brief en de toelichting worden voorbeelden gegeven over welke gevolgen deze aanpassingen hebben en hoe de nieuwe berekening werkt.