Nieuws

Einde overgangsrecht Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

18 november 2020

Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Deze wet regelt een lichter arbeidsrechtelijk regime voor werkende AOW’ers. Bij deze wet is ook overgangsrecht opgenomen. Inmiddels heeft er een evaluatie plaats gevonden van de wet inclusief het overgangsrecht. Naar aanleiding hiervan heeft minister Koolmees van SZW een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij voorstelt het overgangsrecht per 1 april 2021 te laten eindigen.

Twee handen over elkaar

Evaluatie overgangsrecht

De overgangsregeling heeft tot doel om de mogelijke verdringing te beperken tussen AOW-gerechtigde werknemers en oudere werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. De overgangsregeling regelt daarom dat het overgangsrecht beëindigd wordt na de evaluatie van de wet, tenzij uit de evaluatie blijkt dat er verdringing plaatsvindt. Inmiddels is uit het evaluatieonderzoek niet gebleken dat het verlichte arbeidsrechtelijke regime voor AOW-gerechtigde werknemers leidt tot verdringing van werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. De minister wil het overgangsrecht daarom beëindigen per 1 april 2021.

Gevolgen einde overgangsrecht

Het overgangsrecht, behorend bij de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, regelt dat voor een aantal wettelijke bepalingen een termijn van 13 weken geldt, in plaats van de wettelijk bepaalde 6 weken. Indien het overgangsrecht eindigt, gaat de termijn van 6 weken gelden. Het betreft de volgende wettelijke bepalingen:

  • De periode van loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigden (artikel 7:629 BW);
  • Het opzegverbod bij ziekte (artikel 7:670 BW);
  • De re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte (artikel 7:669 BW);
  • Het recht op Ziektewet-uitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid.

Ook voor AOW-gerechtigde werknemers die op 1 april 2021 ziek zijn, gaat de termijn van zes weken lopen op 1 april. Daarbij mag de totale termijn niet meer bedragen dan 13 weken.

Margo Leemans
Wil je meer weten?
Neem contact op met Margo Leemans

Deze pagina is een onderdeel van: