Nieuws

In- en uitzoomen op kwaliteit

Leestijd: 7 minuten
08 december 2020

Op 30 november en 4 december vonden er twee online bijeenkomsten plaats over ’In- en uitzoomen op kwaliteit’. Na enig uitstel door corona konden de bijeenkomsten gelukkig toch plaatsvinden: online. Tijdens deze online sessie voor kwaliteitsfunctionarissen die de VGN in samenwerking met Vilans organiseerde, werd er in subgroepjes ‘ingezoomd’ op rapporten en daarna gezamenlijk ‘uitgezoomd’. Ook op andere kwaliteitsthema's werd in- en uitgezoomd. Het laatste nieuws over kwaliteit in de gehandicaptenzorg lees je hieronder.

verrekijker

Online bijeenkomsten 30/11 en 4/12

Zoomen werd dus het middel om de succesvolle bijeenkomst over de kwaliteitsrapporten van vorig jaar, te herhalen. Maar naast inzoomen op elkaars kwaliteitsrapporten, zoomen we dit jaar ook gezamenlijk uit op kwaliteit. Met als doel: leren van elkaar. Van tevoren vulden deelnemers vragenlijsten in , over het kwaliteitsrapport van de eigen organisatie en over een of twee andere rapporten. Tijdens de bijeenkomsten spraken kleine groepjes elkaar in break-out rooms over deze vooraf ingevulde vragenlijsten. Net als vorig jaar leverde het veel gespreksstof op! Men vond het waardevol om andere rapporten te lezen en feedback te ontvangen op het eigen rapport. Door de uitwisseling heeft iedereen weer nieuwe ideeën voor de volgende cyclus van 2020-2021.

Aan het einde van de bijeenkomst werd meer uitgezoomd door kort te reflecteren op de gesprekken. En keken we vooruit naar de kwaliteitsrapporten voor 2020.

Met behulp van de vooraf ingevulde vragenlijsten en de input die is opgehaald tijdens de bijeenkomsten, gaan we achteraf nog verder uitzoomen door duiding te geven aan de kwaliteitsrapporten. Welke trends zien we bijvoorbeeld in relatie tot het kwaliteitskader? Dit leidt tot een analyse die begin 2021 met alle leden wordt gedeeld ter lering en inspiratie voor de cyclus komend jaar.

Update Kwaliteit

Infographic kerngegevens kwaliteit 2019

Niet tot 1 juni, maar tot 1 oktober 2020 kon de vragenlijst kerngegevens kwaliteit van de gehandicaptenzorg, inclusief de kwaliteitsrapporten, worden ingediend. Door corona was uitstel aangevraagd bij het Zorginstituut. Ondanks het lastige jaar hebben jullie wederom zichtbaar gemaakt hoe er in 2019 is gewerkt aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering. Extra bijzonder daarom is dat dit jaar voor het eerst 100% van de aanbieders een kwaliteitsrapport heeft aangeleverd! Mediquest maakte, net als vorig jaar, een infographic van de resultaten van de vragenlijst kerngegevens.

Infographic kerngegevens kwaliteit 2019 ghz

Aanlevering kerngegevens kwaliteit 2020

De stuurgroep kwaliteitskader gehandicaptenzorg (kkghz) heeft zich in afstemming met leden gebogen over de vraag welke invloed het uitstel van 2019 heeft op de cyclus van het kwaliteitskader voor 2020. Ondanks dat de aanlevering van de kerngegevens over 2019 en 2020 door het uitstel dichter tegen elkaar aan is komen te liggen, blijft de datum voor de aanlevering over 2020 staan op de gebruikelijke datum (1 juni 2021).

Uit een inventarisatie bleek dat leden er geen voorstander van zijn om wederom uitstel aan te vragen voor de aanlevering van de kwaliteitsgegevens. De stuurgroep is dan ook van mening, dat zij het veld hierin dienen te volgen. Wat zij aanbieders wil meegeven is het volgende:

  • Indien in de loop van 2021 blijkt dat de deadline van 1 juni toch niet haalbaar is, zal de stuurgroep het aanvragen van uitstel bij het Zorginstituut heroverwegen.  Het staat leden natuurlijk vrij om op individuele titel uitstel aan te vragen bij het Zorginstituut.
  • De stuurgroep is zich ervan bewust dat de inhoud van de kwaliteitsrapporten over 2020 er mogelijk anders komt uit te zien dan eerdere rapporten . Alle aanbieders zitten wat dat betreft in hetzelfde schuitje. Het is de kunst om de focus te leggen op wat er ondanks corona wel is gebeurd, in plaats van vooral te focussen op wat er niet kon doorgaan of welke doelen niet zijn behaald.
  • De stuurgroep wil aanbieders daarnaast uitnodigen om in de rapporten 2020 de drie belangrijkste dilemma’s te noemen waar men tegenaan is gelopen in 2020 en hoe zij daarmee zijn omgegaan.

Voortgangsonderzoek kwaliteitskader ghz (USBO)

Met het Voortgangsonderzoek naar de werking van het kkghz in de praktijk, wordt in feite ook in- en uitgezoomd op kwaliteit. Het onderzoek dat het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht (USBO) uitvoert is inmiddels in volle gang.

Om een goed beeld te krijgen van het ontstaan van het kwaliteitskader ghz, zijn om te beginnen gesprekken gevoerd met relevante key-figuren die aan de wieg hebben gestaan van het huidige kader.

Om vervolgens goed zicht te krijgen op wat er goed werkt en wat de aandachtspunten zijn in het kkghz, worden momenteel een tiental (zo divers mogelijke) aanbieders uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.  De bezoeken staan in het teken van observatie en reflectie. Door de resultaten van deze bezoeken te analyseren en deze analyses in leerconferenties voor te leggen aan verschillende partijen, ontstaat direct een breed leerproces.

Beoordeling instrumenten waaier cliëntervaringen

Ten slotte was de Commissie van Deskundigen (CvD) de afgelopen maanden weer aan zet om in te zoomen op de cliëntervaringsinstrumenten uit de Waaier van de VGN. Ook deze bijeenkomsten werden volledig online gehouden en dat sloot mooi aan bij de overstap die de commissie heeft gemaakt om de beoordelingen voor het eerst volledig digitaal te laten verlopen via een gedeelde online omgeving. Dat was even wennen, maar achteraf een erg prettige en werkbare manier.

Ontwikkelaars hadden naast hun jaarlijkse rapportage op de doorontwikkeling van hun instrumenten, een extra rapport over de validiteit en betrouwbaarheid ingediend. IQ Healthcare heeft als externe en onafhankelijke partij, de CvD advies gegeven over deze twee criteria en de wijze waarop de ontwikkelaars hiermee omgaan. Het bestuur van de VGN heeft het totale advies van de CvD overgenomen.

De CvD signaleert enkele trends/ ontwikkelingen, waarover zij graag met de ontwikkelaars in gesprek gaat op de daarvoor bedoelde bijeenkomst op 11 februari 2021.  Meer informatie, evenals de beoordelingen zelf, is te lezen in het volgende artikel.

Tot slot

Er wordt dus heel wat in- en uitgezoomd op kwaliteit zoals valt te lezen. Zowel letterlijk als figuurlijk! En ook al groeit de behoefte om elkaar weer eens live te kunnen zien en spreken, we roeien met de riemen die we hebben. Fijne bijkomstigheid van al dat ‘ge-zoom’ is dat het voor een hoop leden veel reistijd scheelt. Daar gaan we, ook naar de toekomst toe, ons voordeel mee doen door te zoeken naar “the best of both worlds”.

In de tussentijd blijft iedereen hard doorwerken aan het veelomvattende thema van kwaliteit. Als er iets weer duidelijk is geworden uit de bijeenkomsten van vorige week, is dat het de moeite loont om tijd te plannen voor reflectie. De tijd nemen om met elkaar van een afstand en vanuit verschillende perspectieven te kijken naar waar we mee bezig zijn, geeft nieuwe invalshoeken en inzichten om te verbeteren!

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: