Nieuws

Update kwaliteit: resultaten kerngegevens en kwaliteitsrapporten 2020 en voortgangsonderzoek kkghz

22 juli 2021

In dit artikel informeren we u over de stand van zaken rondom kwaliteit: De nieuwe infographic van de kerngegevens kwaliteit 2020 is gereed. Deze is gemaakt naar aanleiding van de aangeleverde kerngegevens begin deze maand. Met trots kunnen we melden dat wederom alle aanbieders erin zijn geslaagd een kwaliteitsrapport in te dienen! Hiermee verantwoorden zij zich zowel in- als extern over de geboden kwaliteit van zorg in het bijzondere 'corona-gekleurde' jaar van 2020. Tot slot praten we u kort bij over de ontwikkelingen in het voortgangsonderzoek naar het kkghz dat momenteel loopt.

Beeld Kwaliteitskader

Infographic kerngegevens kwaliteit 2020

Tot 1 juni 2021 konden aanbieders de vragenlijst kerngegevens kwaliteit van de gehandicaptenzorg, inclusief de kwaliteitsrapporten, wederom indienen. Door corona werd hier vorig jaar uitstel voor gegeven tot 1 oktober. Maar ondanks de tweede en derde golf die dit jaar volgden en de aandacht die bij aanbieders begin dit kalenderjaar uitging naar het vaccineren van cliënten en medewerkers, werd niet opnieuw een beroep gedaan op een generieke aanvraag tot uitstel van de aanlevering van deze kerngegevens kwaliteit.  

Bijzonder is het dan ook te noemen dat dit jaar opnieuw 100% van de aanbieders een kwaliteitsrapport heeft opgeleverd! Mediquest maakte, net als voorgaande jaren, een infographic van de resultaten van de vragenlijst kerngegevens.

Focus kwaliteitsrapporten 2020

De stuurgroep kkghz heeft van tevoren aangegeven zich bewust te zijn van de kans dat de inhoud van de kwaliteitsrapporten over 2020 mogelijk ander is dan eerdere rapporten. Zij heeft aanbieders gevraagd om te focussen op:

  1. wat er ondanks corona wel is gebeurd, in plaats van wat er niet kon doorgaan of welke doelen niet zijn behaald;
  2. om de drie belangrijkste dilemma’s te noemen waar men tegenaan is gelopen in 2020 en hoe zij daarmee zijn omgegaan;

Daarnaast is met de IGJ de afspraak gemaakt, als gevolg van de Wet zorg en dwang, dat aanbieders de eerste analyse onvrijwillige zorg opnemen in hun kwaliteitsrapport. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving over deze analyse Wzd, bleek recent dat de aanlevering via de vragenlijst kerngegevens, helaas dit jaar toch niet voldoende was. Daarom is op 7 juli jl. een bericht verschenen dat aanbieders die onvrijwillige zorg leveren, alsnog hun analyse dienden aan te leveren via het portaal van Mijn IGJ voor 21 juli. Volgend jaar hopen we dit met IGJ opgelost te hebben zodat deze extra aanlevering niet meer nodig is.

Dialoogsessies kwaliteitsrapporten

Op welke wijze aanbieders aandacht hebben gegeven aan bovenstaande thema's, is nu nog niet te zeggen. Daarvoor moeten de kwaliteitsrapporten die zijn ingediend nader worden bekeken. Hoe mooi zou het zijn om dat (net als vorig jaar) gezamenlijk te doen? Eind 2020 organiseerde de VGN samen met Vilans twee online bijeenkomsten voor zorgaanbieders om de kwaliteitsrapporten onderling te bekijken en te bespreken. Het bleek in een grote behoefte te voorzien, want maar liefst 74 deelnemers van 70 organisaties namen toen deel aan deze dialoogsessies, waarin werd in- en uitgezoomd op kwaliteit aan de hand van de kwaliteitsrapporten 2019. De onderlinge uitwisseling op proces en inhoud van de kwaliteitsrapporten leverde veel gespreksstof op. In verschillende groepen vond echt een verdieping plaats op het kwaliteitsrapport en het leverde zelfs vervolgafspraken op, om op een ander moment nog eens door te praten. Toen werd de grote diversiteit tussen de aanbieders in de gehandicaptensector wederom duidelijk zichtbaar. Dit experiment was mede bedoeld om te kijken hoe deze manier ervaringen ophalen en bundelen werkt: kunnen we daar met zoveel mensen iets uithalen? De bijeenkomsten zelf, de voorbereidingen vooraf en nabespreking achteraf, hebben ons vooral iets geleerd over a) wat er speelt bij de mensen/ organisaties die hebben meegedaan en b) wat de dialoogsessies hebben opgeleverd. Deze uitkomsten zal Vilans nog publiceren op hun website.

Gezien de positieve reacties eind vorig jaar, willen we deze dialoogsessies over de kwaliteitsrapporten opnieuw faciliteren. Qua planning wordt gekeken hoe e.e.a. te combineren is met de afronding van het lopende voortgangsonderzoek naar het kwaliteitskader gehandicaptenzorg, wat momenteel door USBO wordt uitgevoerd.

Voor een mooi voorbeeld van een kwaliteitsrapport gemaakt door cliënten: zie het artikel van Frion.

Voortgangsonderzoek kwaliteitskader ghz (USBO)

Ten slotte een korte mededeling over de stand van zaken rondom het voortgangsonderzoek naar het kkghz. Dat onderzoek loopt op volle toeren en komt naar het eind van de zomer in de afrondende fase.

Gesprekken met 7 aanbieders zijn afgerond en eind juni/ begin juli zijn een drietal werkconferenties gehouden met verschillende groepen:

  • zorgmedewerkers en teamleiders
  • cliënten/ cliëntvertegenwoordigers
  • kwaliteitsfunctionarissen en management

In deze lerende werkconferenties werden de eerste resultaten van de (voornamelijk online) organisatiebezoeken teruggekoppeld. Vervolgens ging USBO met de deelnemers in gesprek over deze resultaten en de ervaringen van deelnemers met de bouwstenen van het kkghz en de toekomst van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg.

Na de zomer vinden nog een aantal werkconferenties plaats, ook met stakeholders en de stuurgroep kkghz. Half oktober wordt het definitieve onderzoeksrapport opgeleverd.

Half augustus volgt een uitgebreidere update over de voortgang van het onderzoek op onze site.

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: