Nieuws

Extra aandacht voor mondzorg in de gehandicaptenzorg

26 augustus 2014

De Inspectie voor de Gezondheidszorg is voornemens om een aantal reguliere inspectiebezoeken aan zorgaanbieders te brengen waarin het onderdeel mondzorg deel uitmaakt van het inspectiebezoek. Het doel van het project is primair om het veld te stimuleren om de dagelijkse zorg voor het gebit nadrukkelijk onderdeel te laten zijn of worden van de ondersteuning van de cliënt.  Ook moet mondzorg expliciet als onderwerp in het ondersteuningsplan van de cliënt worden opgenomen.

Aanleiding
Aanleiding is dat de inspectie de afgelopen jaren  meldingen heeft gekregen over tekortschietende mondzorg in de gehandicaptenzorg.

In 2013 en begin 2014 deed de inspectieop verzoek van de staatssecretaris van VWS een inventariserend onderzoek naar de kwaliteit van de mondzorg in de verpleeghuizen. De inspectie toetste de kwaliteit van de mondzorg op basis van de richtlijn ‘Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’.

Uit deze bezoeken bleek dat de kwaliteit van de mondzorg onvoldoende is en moet worden verbeterd. Medewerkers hadden onvoldoende kennis over de mondzorg en het cliëntdossier bood onvoldoende houvast voor de dagelijkse mondzorg.

Opzet project in gehandicaptenzorg
De inspectie heeft naar aanleiding van de ervaringen in de ouderenzorg besloten om het project een vervolg te geven in de gehandicaptenzorg. Het doel van het project is echter aangepast, evenals het toetsingsinstrument. De bevindingen zullen dan ook niet worden meegenomen in het inspectie-oordeel naar aanleiding van het inspectiebezoek. Wel zullen maatregelen worden gevraagd als de mondzorg onder de maat is.

Toetsingsinstrument
Over het doel van het bezoek en het toetsingsinstrument heeft overleg plaatsgevonden met onder andere de VGN, een vertegenwoordiger van de Vereniging tot bevordering der tandheelkundige gezondheidszorg voor gehandicapten (VBTGG) en vertegenwoordigers van ’s Heeren Loo.

’s Heeren Loo heeft een kwaliteitsslag gemaakt met betrekking tot de tandartspraktijk en de mondzorg en daarvoor een kwaliteitskader mondzorg ontwikkeld (zie bijlage). Hiernaast heeft het Kennisnetwerk Platform EMG op 2 juni 2014 een symposium gehouden over mondzorg voor ernstig meervoudig gehandicapten. De belangstelling hiervoor was groot.

De inspectie voegt ten behoeve van het project het instrument mondzorg toe aan het bestaande toezichtinstrument. De inspectie hoopt dit najaar te kunnen starten met toezichtbezoeken waarin de kwaliteit van de mondzorg wordt getoetst. Hierbij wordt aangesloten bij de reeds bestaande planning. Er zullen ongeveer 20 inspectiebezoeken worden gebracht waarin de mondzorg onderdeel is van het bezoek. Op dit moment kan nog geen uitspraak worden gedaan over de vorm van het eindproduct.