Nieuws

Extra mogelijkheid voor ondersteuning anti-agressiebeleid

10 juni 2015

Vanaf 18 juni 2015 om 10:30 uur kunnen zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg zich opnieuw inschrijven voor ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’. Ruim 70 organisaties uit de (jeugd)zorg en maatschappelijke opvang ontvangen met de ondersteuningsregeling elk maximaal € 10.000,- om met behulp van externe deskundigen een impuls te geven aan het anti-agressiebeleid.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport heeft voor 2015 1 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ dat onder andere wordt ingezet voor de ondersteuningsregeling. Voor het eerst kunnen naast (jeugd)zorginstellingen ook organisaties uit de maatschappelijke opvang daar gebruik van maken.

De regeling is erop gericht om instellingen te helpen agressie tegen medewerkers nog meer tegen te gaan. In 2012, 2013, 2014 en eerder dit jaar was de belangstelling hiervoor zo groot dat het maximum aantal aanvragen binnen enkele dagen bereikt was. Zorg dus dat je op tijd je aanvraag voorbereidt en indient.

Voor wie?
De ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ is bestemd voor organisaties in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, revalidatiecentra, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, umc’s, ziekenhuizen en zorginstellingen voor maatschappelijke opvang of vrouwenopvang vallend onder de cao WMD.

Aan welke activiteiten kun je denken?
De regeling is breed geformuleerd. Voor alle externe inhuur of kosten die een extra impuls geven aan de implementatie van anti-agressiebeleid, kan aanspraak gemaakt worden op de regeling. Denk niet alleen aan de inhuur van een trainer, maar ook bijvoorbeeld aan de inzet van een specialist of collega vanuit een andere organisatie, inhuur van procesbegeleiders, onderzoek en analyse van onderliggende oorzaken van agressie in de organisatie, het ontwikkelen van team- of afdelingsgerichte ondersteunende materialen of workshops voor medewerkers of agressiecoaches.

Aanvragen vanaf 18 juni 2015
Het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) voert de ondersteuningsregeling uit. Zorginstellingen kunnen vanaf 18 juni 2015 om 10:30 uur een aanvraag indienen op https://vragenlijst.caop.nl/loketvwiz/. Op deze site is ook meer achtergrondinformatie te vinden over de ondersteuningsregeling.

Op tijd aanvragen
Let op: honorering gebeurt op volgorde van aanvraag. Organisaties die niet eerder een aanvraag gehonoreerd kregen of die voor het eerst aanvragen, krijgen voorrang boven de aanvragen van zorgorganisaties die in 2012, 2013, 2014 of eerder in 2015 een aanvraag deden en die is toegekend.

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’
De ondersteuningsregeling is onderdeel van het branchebrede actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’, een initiatief van de gezamenlijke sociale partners in de (jeugd)zorg en drie ministeries: Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie. Voor de ondersteuningsregeling is voor de periode 2012-2015 in totaal 8 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen