Tijdelijk extra mogelijkheid voor ondersteuning anti-agressiebeleid

Het is tijdelijk weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’. Organisaties uit de (jeugd)zorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang ontvangen met de ondersteuningsregeling elk maximaal € 10.000,- om met behulp van externe deskundigen een impuls te geven aan het anti-agressiebeleid.

De regeling is erop gericht om instellingen te helpen agressie tegen medewerkers nog meer tegen te gaan. In 2012, 2013, 2014 en eerder dit jaar was de belangstelling hiervoor zo groot dat het maximum aantal aanvragen binnen enkele dagen bereikt was. Nu is het tijdelijk voor alle branches weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor activiteiten die dit jaar nog worden opgestart en afgerond. 

Voor wie?
De Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ is bestemd voor organisaties in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, revalidatiecentra, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, umc’s, ziekenhuizen en zorginstellingen voor maatschappelijke opvang of vrouwenopvang vallend onder de cao WMD.  

Aan welke activiteiten kunt u denken?
De regeling is breed geformuleerd. Voor alle externe inhuur of kosten die een extra impuls geven aan de implementatie van anti-agressiebeleid, kan aanspraak gemaakt worden op de regeling. Denk niet alleen aan de inhuur van een trainer, maar ook bijvoorbeeld aan de inzet van een specialist of collega vanuit een andere organisatie, inhuur van procesbegeleiders, onderzoek en analyse van onderliggende oorzaken van agressie in de organisatie, het ontwikkelen van team- of afdelingsgerichte ondersteunende materialen of workshops voor medewerkers of agressiecoaches.

Aanvragen nu mogelijk
Het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) voert de ondersteuningsregeling uit. Zorginstellingen kunnen vanaf nu tijdelijk een aanvraag indienen op https://vragenlijst.caop.nl/loketvwiz/. Op deze site is ook meer achtergrondinformatie te vinden over de ondersteuningsregeling.

Op tijd aanvragen
Let op: honorering gebeurt op volgorde van aanvraag. Organisaties die niet eerder een aanvraag gehonoreerd kregen of die voor het eerst aanvragen, krijgen voorrang boven de aanvragen van zorgorganisaties die in 2012, 2013, 2014 of eerder in 2015 een aanvraag deden die is toegekend.

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’
De ondersteuningsregeling is onderdeel van het branchebrede actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’, een initiatief van de gezamenlijke sociale partners in de (jeugd)zorg en drie ministeries: Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie. Voor de ondersteuningsregeling is voor de periode 2012-2015 in totaal 8 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Dianne van der Veen
Telefoonnummer
06-41284280
Dianne van der Veen