Nieuws

Fusiedrempels zorginstellingen gaan omlaag

13 juni 2007

Zorgaanbieders die willen fuseren moeten hun voornemen melden bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De NMa is onder meer voor zorginstellingen de toezichthouder voor concentraties.

De huidige meldingsplicht is van toepassing op fusies waarbij de gezamenlijke omzet van de betrokken ondernemingen in het voorafgaande kalenderjaar meer dan EUR 113 450 000 bedroeg, waarvan door ten minste twee van de betrokken ondernemingen ieder tenminste EUR 30 000 000 in Nederland is behaald. Uit de memorie van antwoord van 6 juni 2007 bij de wijziging van de Mededingingswet (zie bijlage EK 2006-2007 30071 nummer C.) kan worden afgeleid dat de Ministerraad deze omzetdrempels wil verlagen naar EUR 56 725 000 (gezamenlijke omzet). De omvang van de wijziging is nog niet openbaar. Het ontwerpbesluit ligt ter advisering bij de Raad van State. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend. Bij verlaging van de omzetdrempels zullen zorginstellingen eerder in de meldingsfase geraken dan nu het geval is. Bij nalaten van melding, kan de NMa een boete opleggen van EUR 22 500 en een last onder dwangsom (ongedaan maken overtreding). Als de NMa reden heeft om aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt, waardoor daadwerkelijke mededinging op significante wijze wordt belemmerd, kan de NMa bepalen dat een vergunning is vereist (bijlage spelregels concentratietoezicht).

Deze pagina is een onderdeel van: