Nieuws

Geboorteverlof met ingang van 1 januari 2019

13 december 2018

Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder vanaf 1 januari 2019 meer dagen vrij.  Daarnaast worden vanaf 1 juli 2020 de verlofmogelijkheden voor partners na de komst van een baby verder uitgebreid, tot maximaal zes weken.

Doorbetaald geboorteverlof

Nu krijgen partners na de geboorte van een baby twee dagen betaald kraamverlof, ongeacht de wekelijkse arbeidsduur en drie dagen onbetaald ouderschapsverlof in de eerste vier weken na de bevalling. Deze rechten vervallen met de invoering van het geboorteverlof. Vanaf 1 januari 2019 hebben werknemers na de bevalling van hun partner recht op doorbetaald geboorteverlof gedurende eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Het recht op geboorteverlof kan in de eerste vier weken na de bevalling worden opgenomen.  

Artikel in de CAO Gehandicaptenzorg over kraamverlof 

In de CAO Gehandicaptenzorg staat in artikel 8:16 lid 2 een afwijking op het wettelijke kraamverlof. Op grond van de CAO heeft de werknemer bij bevalling van de echtgenote of relatiepartner recht op 28,8 uur betaald kraamverlof, naar rato van het dienstverband. Bij samenloop met het calamiteitenverlof ex artikel 4:1 Wet Arbeid en Zorg wordt de duur van het calamiteitenverlof in mindering gebracht op het genoemde aantal uren kraamverlof.  

De wettelijke bepaling heeft directe werking per 1 januari 2019 en daarmee verliest de CAO-bepaling zijn toepassing. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2019 alleen nog het wettelijke geboorteverlof geldt. Werkt een werknemer bijvoorbeeld 36 uur en krijgt de partner een kind dan kan de werknemer vanaf 1 januari 2019 aanspraak maken op 36 uur doorbetaald verlof na de geboorte van het kind. 

Aanvullend geboorteverlof 

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby aanvullend geboorteverlof krijgen voor vijf maal de wekelijkse arbeidsduur, op te nemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Tijdens het aanvullend verlof bestaat recht op een, via de werkgever aan te vragen, uitkering via het UWV, ter hoogte van 70 procent van het (maximum-)dagloon voor maximaal vijf weken. De opbouw van de (wettelijke) vakantiedagen gaat tijdens het aanvullend geboorteverlof gewoon door.  

Adoptie- en pleegzorgverlof 

In verband met de adoptie van een kind of het opnemen van een pleegkind in hun gezin hebben (beide) adoptie- of pleegouders nu nog recht op vier weken verlof. Vanaf 1 januari 2019 is dat zes weken. Tijdens het pleegzorg- of adoptieverlof heeft de werknemer recht op een uitkering via het UWV ter hoogte van het (maximum)dagloon. 

 

Portretfoto van Rianne Wouters
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rianne Wouters-van Wijngaarden

Deze pagina is een onderdeel van: