Nieuws

Gehandicaptensector werkt aan veilig werkklimaat

01 juli 2015

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) onderschrijft de conclusie van de CNV Zorg & Welzijn dat medewerkers in hoge mate te maken hebben met agressie. Ook gehandicaptenzorgaanbieders vinden agressie tegen zorgverleners onacceptabel. De VGN ondersteunt, samen met werknemersorganisaties, werkgevers hierin op verschillende manieren.

Agressie in de gehandicaptenzorg komt veel voor. Dit heeft te maken met de doelgroep waarmee wordt gewerkt. Een grote groep cliënten heeft naast een verstandelijke of een lichamelijke beperking ook gedragsproblemen.

Juiste balans

In de gehandicaptenzorg is omgaan met agressie ook zoeken naar de juiste balans. We willen alle cliënten zoveel mogelijk vrijheid geven. Dit leidt vaak tot vermindering van agressie. Wanneer een cliënt dan toch – door omstandigheden – ontspoort is er vaak sprake van ernstige agressie. Het is daarom zoeken naar de juiste balans. Enerzijds wil je de cliënt niet zijn vrijheid beperken, anderzijds moet een medewerker veilig kunnen werken. Veilig werken vraagt dus om een integrale benadering waarbij er een goede dialoog is tussen professional en cliënt, maar ook tussen professional en leidinggevende.

Heleen Griffioen, bestuurder VGN: 'Wij doen veel aan het tegengaan bestrijden van agressie, maar hiermee zijn de problemen nog niet opgelost. Wij proberen om samen met de werknemersorganisaties de situatie verder te verbeteren. We besteden daarom veel aandacht aan het bespreekbaar maken van agressie, reflecteren op incidenten, emotionele en fysieke veiligheid. Het onderzoek van CNV onderstreept het belang om deze initiatieven met kracht voort te zetten.'

Actieprogramma’s

De VGN besteedt veel aandacht aan het landelijke en zorgbrede programma ‘Veilig werken in de zorg’. Onderdeel van dit programma is de campagne 'Duidelijk over agressie' waarvan het motto luidt: ‘Altijd melden, altijd bespreken, altijd handelen’. Binnen dit project worden diverse instrumenten ontwikkeld voor zorgprofessionals. Instrumenten die als doel hebben dat medewerkers tijdens de dagelijkse werkzaamheden een veilige werk- en leefsituatie voor zichzelf en voor de cliënt kunnen creëren.

Daarnaast wordt binnen het project ‘Veilig & gezond werken in de gehandicaptenzorg’ gewerkt aan een integrale aanpak waarin een veilige werkplek en leefsituatie op de werkvloer centraal staat. Sociale veiligheid is hierin een belangrijk onderdeel. Voor dit project bezoekt de VGN, samen met de vakbonden, verschillende zorgaanbieders om deze benadering en visie te toetsen aan de praktijk.