Nieuws

Gemiddelde baanomvang gehandicaptenzorg stijgt

14 juli 2016

Het aantal medewerkers in de gehandicaptenzorg is in 2015 licht gedaald ten opzichte van 2014 (van 160.788 naar 159.813) terwijl het aantal fte iets gestegen is (van 116.705 naar 117.080). De gemiddelde deeltijdfactor in de gehandicaptenzorg is daarmee dus wat gestegen. Dit blijkt uit recente gepubliceerde cijfers van het arbeidsmarktprogramma zorg en welzijn.

Gehandicaptenzorg

2013

2014

2015

Werknemers

165.911

160.788

159.813

Fte

119.645

116.705

117.080


Een mogelijke verklaring voor de lichte toename in het aantal fte en afname in aantal werknemers is een afname van het aantal mensen met tijdelijke contracten in de afgelopen jaren. Het kan zijn dat die afname is gecompenseerd door mensen met een flexibel aantal uren meer in te zetten. Organisaties zijn waarschijnlijk terughoudend geweest om nieuwe medewerkers aan te trekken met het oog op aangekondigde bezuinigingen. Het effect van het schrappen van de bezuiniging van 3% op de Wlz voor de gehandicaptenzorg is nog niet zichtbaar in de meest recente cijfers met betrekking tot de werkgelegenheid.

Mobiliteit

Als we kijken naar de herkomst en bestemming in- en uitstroom in de gehandicaptenzorg dan laten de cijfers zien dat de mobiliteit voornamelijk binnen de eigen branche plaatsvindt of naar andere werkvelden in zorg en welzijn. Overigens geldt dit niet alleen voor de gehandicaptenzorg, maar ook voor de VVT en de GGZ.

Prognoses?

In het najaar van 2016 verschijnt een update van de prognoses voor 2016-2020. Daarnaast wordt het rekenmodel voor de toekomstverkenning beschikbaar gesteld aan beleidsmakers en andere geïnteresseerden. In dit rekenmodel kunnen vooronderstellingen worden gedaan, op basis waarvan eigen prognoses kunnen worden gemaakt.

AZW Actueel

Het arbeidsmarktprogramma zorg en welzijn (AZW) geeft inzicht in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Om zo actueel mogelijk te zijn verschijnt er vanaf nu drie keer per jaar een AZW actueel. Aansluitend hieraan volgt nog het integrerend jaarrapport zorg en welzijn.

Voor meer informatie over het programma, zie www.azwinfo.nl.

Deze pagina is een onderdeel van: