Nieuws

Geslaagde Invitational Palliatieve zorg

23 juni 2014

Bestuurders van een aantal VGN-instellingen die palliatieve zorg bieden, namen op 20 juni j.l. deel aan een door VGN samen met ZonMw, Nivel en Agora georganiseerde Invitational conference ‘Palliatieve zorg beter op de kaart’. Dagvoorzitter Henk Kouwenhoven (Cordaan en VGN-bestuur) constateerde op het einde van de middag dat de inzet voor palliatieve zorg groot is en dat er veel behoefte is om daarbij de deskundigheid te verhogen. Er is veel onderzoek en er zijn  goede voorbeelden beschikbaar om met elkaar te delen.

In het najaar volgen uitwisselbijeenkomsten waarmee VGN wil bevorderen dat palliatieve zorg in de gehele gehandicaptenzorg beter op de kaart komt. In het voorjaar 2015 start een nieuwe subsidieronde van het ZonMw Verbeterprogramma Palliatieve zorg  om de bestaande praktijk verder te verbeteren.

Quick scan
Afgelopen voorjaar inventariseerde de VGN via een quick scan de wijze waarop VGN-leden aandacht geven aan palliatieve zorg. Dat gebeurt onder meer via beleidsnota’s, speciale functionarissen en deskundigheidsbevordering. Tegelijk werd ook duidelijk dat er zowel op het terrein van organisatorische randvoorwaarden als op het terrein van kennis/deskundigheidsbevordering knelpunten en behoeften zijn.

Invitational ‘Palliatieve zorg beter op de kaart’
Doel van de invitational was het opstellen van een strategische agenda. Bestuurders  van VGN-lidinstellingen uit het hele land bleken bereid tot uitwisseling van ervaringen en inzichten. In zijn welkomstwoord wees Henk Kouwenhoven erop dat het veelzeggend is dat zij hier, in een tijd van transities, toch ruimte voor maken.  Breed gedeeld is de ervaring dat professionals vanuit hun grote betrokkenheid bij cliënten hun uiterste beste doen om de laatste levensfase goed te laten verlopen. Zij hebben hiervoor eigen oplossingen ontwikkeld, zoals zorgconsulenten, een eigen handboek en bijscholing.  Daarbij hebben ze echter  ook vaak te kampen met handelingsverlegenheid.

Anke de Veer (Nivel) presenteerde de stand van zaken van het onderzoek  naar palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (zie pdf). Hoewel het om kleine aantallen gaat, gebeurt er veel in de gehandicaptenzorg. Ze concludeerde dat het zaak is dat instellingen visie en beleid ontwikkelen, expliciteren en borgen om de gesignaleerde knelpunten op te lossen. Daarnaast is het zaak de samenwerking op dit thema te versterken, zowel binnen de sector, als met voorzieningen daarbuiten (zoals ziekenhuizen en hospices).

Jenneke van Veen (oud-hoofdinspecteur IGZ en voorzitter stuurgroep Verbeterprogramma Palliatieve zorg) gaf een toelichting op het ZonMw-programma (zie pdf), dat loopt van 2012-2016 en de praktijk wil stimuleren en ondersteunen. Daarna zal een Nationaal Programma Palliatieve zorg die rol overnemen. In beide liggen volgens haar veel kansen voor de gehandicaptensector.

Marijke Wulp (Agora) ging in op de rol die het onafhankelijke landelijke steunpunt Agora vervult (zie pdf). Ze attendeerde op de vele producten die via www.agora.nl beschikbaar zijn en op de activiteiten van een speciale werkgroep op het terrein van de verstandelijke gehandicaptenzorg.

 

 

 

Deze pagina is een onderdeel van: