Nieuws

Handreiking jaarverslag zorg

07 februari 2013

Met ingang van verslagjaar 2012 is de Jaarverantwoording Zorg vereenvoudigd. Vooral over het vervallen van het maatschappelijk verslag en de vrijstelling voor kleine zorgaanbieders heeft de VGN de afgelopen weken vragen gekregen. Reden voor het ministerie van VWS om een handreiking op te stellen.

Om de administratieve lasten voor zorgaanbieders terug te dringen zijn de jaarverslaglegging en de gegevensuitvraag in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV) geschoond van onnodige items. Uitgangspunt is dat VWS zich beperkt tot de strikt noodzakelijke uitvraag aan zorgaanbieders. Besloten is dan ook het onderdeel maatschappelijk verslag van het JMV vanuit VWS niet langer verplicht te stellen. Voor VWS volstaan de gegevens uit de jaarrekening en DigiMV. Daarmee krijgt u als zorgaanbieder alle ruimte om zelf te beslissen op welke wijze u inzicht geeft in de overige aspecten van de verantwoording.

Aktieve inzet van de VGN
De VGN heeft de afgelopen weken intensief contact gehad met VWS over de nieuwe eisen die gesteld worden aan het jaarverslag. Dit heeft ertoe geleid dat VWS een handreiking en toelichting bij de veranderingen heeft opgesteld. Deze vindt u als bijlage bij dit artikel. Als bijlage vindt u tevens een handreiking Eye on jaarverslag zorg, opgesteld door Ernst & Young.

Maak afspraken met uw eigen accountant
De handreikingen en toelichting zijn bedoeld als praktische handreiking bij het opstellen van het jaarverslag. Desondanks kan uw accountant vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid aanvullende eisen stellen aan de verantwoording. Het blijft dan ook van belang dat u hierover afspraken maakt met uw eigen accountant.

Vragen?
Mocht u met uw accountant problemen tegenkomen of andere vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u hierover contact opnemen met Rita Hut, senior beleidsmedewerker bij de VGN, bereikbaar via rhut@vgn.nl of 030-27 39 657.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: